نميتوانيم دشمن ایران باشيم

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا-رييسجمهور عراق گفت: نميتوانيم دشمن ايران باشيم و به دنبال ايجادروابطيمتعادلباهمههستيم.فوادمعصومدرگفتوگوباروزنامهسعودي عكاظ گفت: نميتوانيم دشمن ايران باشيم و به دنبال رابطهاي متعادل با همه هستيم. ميگويند ايران در امور عراق دخالت ميكند اما اين حرفها همگي سياسياند. تا به امروز حتي يك مسوول ايراني را نديدهام كه از من بخواهد اقدام خاصي انجام دهم و بزرگترين دليل اين ادعا نيز برگزاري نشستهاي اخير در رياض است زيرا اگر دخالت ايران واقعيت داشت، بايد از من خواسته ميشد كه به اين سفر نروم اما با وجود اينكه روابط خوبي با ايران داريم به اين سفررفتم.ويدرادامهگفت:درسال4102 كهبراينشستهايسازمانملل به آمريكا رفته بودم با جو بايدن، معاون رييسجمهور آمريكا ديدار و درباره مسايل زيادي با وي گفتوگو كردم. همچنين گفتم ما با چشمان ايران به آمريكا نگاه نميكنيم همانطور كه با چشمان شما به ايران نگاه نميكنيم. منافع مش//ترك و روابط راهبردي با آمريكا و ايران داريم. او نيز گفت كه ما خواهان تغيير نظام و ايجاد مشكل در ايران نيستيم بلكه مشكل ما پرونده هستهاي است. رييسجمهور عراق گفت: روابط ما با ايران خوب است و آنچه درباره سليماني و اقداماتش در بغداد گفته ميشود، دقيق نيست. سليماني فقط يك مستشار نظامي است و كارمند دائمي نيست. ما از آمريكا، فرانسه، تركيه و همينطور ايران مستشار نظامي داريم و بايد از تجربيات آنها استفاده كنيم. عالوه بر اين كميته هماهنگي چهارجانبه متشكل از عراق، ايران، سوريه و روسيه را نيز داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.