عدم توافق در مورد تشكيل مناطق كاهش تنش در سوریه

Jahan e-Sanat - - News -

تابناك- رييس تيم مذاكرهكننده روس//يه در مذاكرات صلح سوريه كه در آستانه قزاقستان برگزار شد، گفت هنوز هيچ توافقي درخصوص تشكيل اين مناطق انجام نشده است. او اعالم كرد كه هيچ توافقي درخصوص فرآيند تنشزدايي در سوريه انجام نشده ولي كشورهاي شركتكننده در مذاكرات در حال تالش هستند تا به زودي به توافق با يكديگر دست يابند. بر اساس اين گزارش، »الكساندر الورنتيف« گفت: ما قادر به دستيابي به توافق درخصوص مناطق كاهش تنش نبودهايم. با اين حال، اين هدف ما بوده و براي رسيدن به آن در آينده نزديك تالش ميكنيم. وي همچنين افزود: بدون تصميمگيري درخصوص ايجاد اين مناطق ما قادر به پيش//برد )تنظيم( بس//ته اس//نادي كه تضمينكننده انجام عمليات عادي در اين مناطق باش//د، نخواهيم بود. بشار الجعفري رييس هيأت مذاكرهكنندگان دولت سوريه نيز گفت: حضور نظامي تركيه در اراضي س//وريه را رد و اعالم كرد، تركيه در موصل و حلب طمعورزي دارد. وي گفت، تمركز داعش در موصل عراق و حلب سوريه به دليل ماجراجوييها و طمعورزيهاي تركيه در اين دو منطقه است. دو سند در پايان پنجمين دور نشست آستانه صادر شد كه ارتباطي به توافق مناطق كاهش تنش در سوريه ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.