تالش برای گسترش مبادالت جهانی

گشایش 3میلیارد دالری اعتبارات ارزی در سهماهه نخست سال؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- اعتبارات اس//نادی که به عنوانی تعهدی از بانک برای خریدار و فروشنده در معامالت بینالمللی با هدف حمایت از تجارت در کشور به کار گرفته میشوند، به عنوان ابزاری ب//رای جلوگیری از تکانههای ارزی و تس//هیل جریان مبادالت تج//اری و مدیریت صادرات و واردات میتوانند ارزشآفرینی بس//یاری برای فعاالن اقتصادی و همچنین سیستم بانکی کشور داش//ته باشند. با این حال همچنان بسیاری از بانکهای بزرگ دنیا، در به رس//میت شناختن همتایان ایرانی خود با ش//ک و تردید نس//بی مواجهاند و نگران جریمههای احتمالی هستند و بر این باورند که این کار ریس//ک زیادی برای آنها به همراه خواهد داشت.

از س//وی دیگ//ر عالقه بانکه//ای کوچک خارجی برای برق//راری روابط با ایران، بیش از بانکهای بزرگ بینالمللی اس//ت، اما این امر مورد پس//ند تولیدکنندگان ایرانی نیست زیرا فعاالن اقتصادی در کش//ور عالقه بیشتری به گشایش LC از طریق بانکهای بزرگ دنیا دارند و بر همین اساس است که چندان، روند فعلی برایشان خوشایند نیست. در واقع اگرچه تعداد گشایش اعتبارات اسنادی از میزان قابل قبولی برخوردار است اما مسالهای که در این راه پیش روی فعاالن اقتص//ادی قرار دارد کوچک بودن رقمهای گشایش شده است.

با وجود در نظر گرفتن موارد فوق، آمارهای بانک مرکزی از تعداد السی گشایش شده در طول یک سال گذشته، نشانگر سرعت گرفتن این فرآیند در کشور دارد و آمارها حاکی از این امر هستند که تعداد گشایش اعتبارات اسنادی در بخش واردات در سال 1395 تعداد 17494 فق//ره و جمعا به مبلغ 19/2 میلیارد دالر بوده است.مجموع اعتبارات اسنادی صادراتی دریافتی نیز در س//ال گذشته بالغ بر 2/7 میلیارد دالر و گشایش السی در بخش واردات در بهار امسال، بالغ بر سه میلیارد دالر و مجموعا تعداد 3477 فقره بوده است. جهشگشایشاعتباراتارزی به گزارش »جهان صنعت«، به نقل از پایگاه اطالعرس//انی دولت، مدیریت صحیح واردات و صادرات یکی از اولویتهای دولت یازدهم برای حمایت از تولید و افزایش خودکفایی در اقتصاد کش//ور بوده اس//ت. در این مسیر جلوگیری از تکانهه//ای ارزی و تش//ویق سیاس//تگذاران به گشایش اعتباری اس//ناد از مهمترین اقدامات دولت که از س//ویی هم جریان نقل و انتقاالت ارزی را از صرافیها به سوی بانکها هدایت کرده و برای آنها درآمدزایی میکند و هم باعث کاهش هزینههای تجار و پوشش ریسک آنها میشود. کارشناسان با بیان اینکه این اقدام بازی برد- برد تجار و بانکهاست معتقدند این مساله موجب میش//ود هزینه بانکها به س//وی درآمدهای کارمزد محور رود و از سویی دیگر نیز از سرمایه و کاالی تجار نیز حفاظت میشود.

اعتبار اس//نادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده میشود و این اسناد در معامالت بینالمللی نقش زیادی دارد. در واقع با اس//تفاده از این روش بانک تعهد میکند که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده برسد و هرگاه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف اس//ت باقیمانده ی//ا تمام مبلغ خرید را بپردازد. توجه به اس//تفاده از اعتبارات اسنادی ب//ا هدف حمایت از تج//ارت مورد توجه دولت یازده//م قرار گرفت.کارشناس//ان نیز معتقدند گشایش اسناد اعتباری باعث مدیریت صادرات و واردات و کاهش ریسک تجار میشود، ضمن اینکه عاملی میشود تا بانکها مسیر بانکداری به روز، مشخص و سالم جهانی را در پیش گیرند. براس//اس گزارش بانک مرکزی آمار گش//ایش اعتبارات اسنادی با افزایش روبهرو بوده است.

آمار گش//ایش اعتبارات اس//نادی در بخش واردات در س//ال 1395 تع//داد 17494 فقره جمعا به مبلغ 19/2 میلیارد دالر و در سه ماهه اول سالجاری تعداد 3477 فقره مجموعا بالغ بر سه میلیارد دالر است. همچنین در سال 1395 مجموع اعتبارات اسنادی صادراتی دریافتی بالغ بر 2/7 میلیارد دالر بوده است.

ت/الش برای تس/هیل ام/ور در بخش بانکی

بانک مرکزی در طول س//الهای گذشته و ب//ه خصوص با لغو تحریمها افزایش گش//ایش اعتب//ارات ارزی را در دس//تور کار ق//رار داده و ت//الش کرده امور ارزی تجار را به جای مراجعه به صرافیها، به شعب ارزی بانکها سوق دهد. مردادماه سال گذشته نخستین بخشنامه ارزی برای بانکها صادر شد که بر مبنای آن بانکها مج//وز ورود به بازار آزاد خری//د و فروش ارز را دریافت کردند اما گذش//ت چند ماه و بیمیلی آنه//ا برای ورود به این بازار، بانک مرکزی را بر آن داش//ت تا بخش//نامه جدیدی را صادر و از فع//االن اقتصادی بخواهد برای امور ارزی خود ب//ه جای مراجعه به صرافیها، به ش//عب ارزی بانکها مراجعه کنند.

در دی م//اه نیز مع//اون اول رییسجمهور، ش//یوهنامه تامی//ن مالی ارز م//ورد نیاز فعاالن اقتصادی را صادر کرد تا با تسهیل امور ارزی در بخش بانکی، از نقشآفرینی صرافیها کاس//ته شود. بر این اساس تسهیالتی برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته شد و به بانکها اجازه داده ش//د با دریافت حداقل 10 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علیالحساب، گشایش اعتبار کنند. همچنین چنانچه کاال را ظرف مدت ش//ش ماه از تاریخ گواه//ی ثبت آماری مربوط حمل کنند نه تنها ریس//ک نوسانات نرخ ارز را نخواهند داش//ت، بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد- هر کدام که کمتر باشد- وجه اسناد را با بانک تسویه کنند.

کارشناسانبابیاناینکهصدورضمانتنامههای بانکی و گشایش اعتبار اسنادی موجب مدیریت واردات و صادرات میش//ود، افزایش اعتبارات اس//نادی را به فال نیک گرفته و معتقدند این مس//اله یکی از مصداقه//ای اقتصاد مقاومتی است. نگرانیبانکهایبزرگخارجی در همین راس//تا عضو ش//ورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی میگوید: بعد از برجام شرایط بانکی از نظر ظاهر و به لحاظ باز شدن س//وئیفت و برقراری روابط بانکی، مساعدتر از دوران تحریم شده است.

محمد الهوتی میافزاید: بانکهای کش//ور نی//ز به فراخور حال، بانکه//ای کارگزار طرف خود را در کشورهای مختلف پیدا کرده و اقدام به عقد قرارداد کاری با آنها میکنند؛ ولی اینکه بانکهای ایرانی درخواستی برای گشایش اعتبار بدهند و چه مقدار بانکهای خارجی پذیرا باشند، بحث دیگری است.

وی تصریح کرد: آنچ//ه اکنون اتفاق افتاده آن است که بانکهای ایرانی، آمادگی برقراری ارتب//اط را اعالم میکنن//د ولی تمام بانکهای دنی//ا به خصوص اروپاییه//ا و حتی بانکهای کشورهایی مثل ژاپن، کرهجنوبی و حتی چین نیز س//طح ارتباطی که با بانکه//ای ما برقرار کردهاند را به بانکهای کوچک محدود کرده و بانکهای بزرگ کمتر با ایران مراوده دارند.

الهوتی اف//زود: بانکهای ب//زرگ به دلیل گستردگی فعالیت اقتصادی خود با بانکهای آمریکای//ی و البت//ه چگونگی برخ//ورد دولت این کش//ور، نگران برگش//ت تحریمها یا احیانا بهانهگیری آمریکاییها در جهت جریمه کردن بانکهای خود هستند لذا آنها تاکنون عالقهای به همکاری با بانکهای ایرانی، نشان ندادهاند.

عض//و ش//ورای گفتوگ//وی دول//ت و بخشخصوصی به مهر گفت: البته این احتمال هم وجود دارد که فروشنده در آن بانک کوچک مستقر در کش//ور خارجی طرف معامله ایران، حساب نداش//ته و عالقهای به کار کردن با آن بانک هم نداش//ته باش//د؛ ثانیا اینکه برخی از فروشندگان اروپایی، حتی به دلیل نگرانیهایی که برای مراوده ایران دارند، احیانا پذیرای اعتبار اسنادی ایرانی و حتی توسط بانکهای کوچک محلی کشور خود هم نیس//تند؛ پس این امر، عمال سیستم فعالیت اقتصادی کشور در بخش خصوصی که بیشتر صنایع کوچک و متوسط را تشکیل میدهند، به سمت استفاده از صرافیها سوق میدهد و تجار، کمتر به سمت استفاده از شرایط بانکی میروند.

الهوتی ادامه داد: حتی در کشورهایی مثل فرانس//ه، ایتالیا و آلمان که اتفاقا با ما تجارت زیادی هم دارند، بانکهایی هستند که با ایران ارتباط هم برق//رار کردهاند ولی به این دلیل که فروشندگان کاال به ایران، حاضر به انجام عملیات بانکی با ایران نیس//تند؛ مش//کالتی بروز میکند. روندگشایش،بدونمشکلاماکند همچنین رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی در این رابطه میگوید: بانکهای کوچک دنیا بیش//ترین بار گش//ایش اعتبارات اسنادی را به دوش میکشند و هنوز بانکهای بزرگ، با آنها کار نمیکنند. این در حالی است که تولیدکنندگان ایرانی تمایل دارند بانکهای بزرگ دنیا وارد گشایش ال سی شده و رقمهای باال را برایشان گشایش کنند اما اکنون بانکهای بزرگ وارد این پروسه نمیشوند.

حس//ین س//لیمی به مهر گفت: البته روند گش//ایش الس//ی اکنون بدون مشکل سپری میش//ود و هر تولیدکننده ب//ا توجه به میزان نیازی ک//ه دارد، میتواند بس//ته به توانمندی بان//ک طرف معامله خارجی، کار گش//ایش ال س//ی را انجام دهد، اما به هرحال بیش//تر کار را بانکه//ای کوچ//ک دنیا انج//ام میدهند و بانکهای ب//زرگ هنوز هم مش//کالت مراوده تجاری با ایران دارند.

ریی//س کمیس//یون س//رمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران خاطرنش//ان ک//رد: البته روند گش//ایش اعتبارات اس//نادی هنوز به دوران قبل از تحریم برنگشته است، چراکه بانکهای بزرگ این مراودات را به کندی انجام میدهند اما به مرور کار در حال انجام است و بانکهای کوچک تمایل زیادی برای گش//ایش السی دارند. البته در دوران تحریم، گشایش السی صورت میگرفت اما هزینه باالیی را به تولید تحمیل میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.