چرایی گرانی نرخ دالر

Jahan e-Sanat - - News -

دالر در بهار 96 نوسانات محدودی داشته ولی در شروع فصل دوم تا نزدیکی مرز 3 هزار و 800 تومان رشد کرده است. بررسیها نشان میدهد فضای بازار با ش//روع تابس//تان تغییر کرده و دگرگونی فضا در بخشی از نوسانات قیمت نمایش یافته است.

در سه ماه ابتدایی سال، بهواسطه چشمانداز مثبت معاملهگران، دالر گرایش بیش//تری به نوسان در کف قیمتی داشت؛ ولی در حال حاضر، مسایلی مانند بحث کاهش نرخ سود بانکی و وضعیت بازار پول، این ارز را متمایل به حرکت بهسوی سطوح مقاومتی کرده است.

ورود تقاضای جدید به بازار موضوع دومی است که قیمت را در تیرماه تحریک کرده است. عبور از انتخابات ریاستجمهوری در کنار گذر از ماه مبارک رمضان موجب شده که عوامل محدودکننده تقاضا از بازار خارج و انتظارات احتیاطی کامال تعدیل ش//ود. در کنار اینها، چهار عامل دیگر نیز در تش//دید فضایی که منجر به رسیدن دالر به سقف قیمت 100 روزه شده، نقش داشتند. رشد نرخ حواله درهم، باال رفتن ارزش دالر در ترکیه، افزایش تقاضای معاملهگران سکه بهواسطه افت اونس و تحرکات معامالت فردایی، این چهار عامل تحریککننده بودند. در مجموع ناظران روند میانمدت بازار را به جنس انتظارات و ش//دت حضور بازارساز گره میزنند.

روز چهارشنبه هفته گذشته، دالر معامالت خود را با قیمت سه هزار و 782 تومان آغاز کرد که کاهشی یک تومانی نسبت به قیمت بستهشده روز سهشنبه داشت. با وجود شروع کاهشی، در ادامه روز شاخص ارزی راه متفاوتی را انتخاب کرد و در مسیر صعودی قرار گرفت. درحالیکه قیمت دالر ساعت سه بعدازظهر به انتهای محدوده س//ه هزار و 780 تومان رس//یده بود، بهای آن در معامالت فردایی نقطه سه هزار و 790 تومان را شکست.

به گفته فعاالن، در پنجمین روز هفته گذشته، ارزش دالر در معامالت فردایی حتی تا نقطه سه هزار و 794 تومان باال رفت و در تمام مقاطع روز قیمت این ارز در این معامالت بیش//تر از نرخ آن در معامالت نقدی بود. به گفته فعاالن، معاملهگران فردایی تالش زیادی داشتند که با تحرکات خود بهای دالر را در معامالت نقدی از محدوده سه هزار و 790 تومان عبور دهند ولی این اتفاق تا ساعت سه بعدازظهر رخ نداد. اضالع رشد دالر یکیازمهمترینعواملیکهدالررابهمرزسههزارو008 تومانینزدیککرد، افزایش نرخ حواله درهم بود. برخی معاملهگران ارزی باور داشتند با قرار گرفتن درهم در محدوده قیمتی هزار و 40 تومان، ارزش دالر در بازار داخلی توان رشد به باالی سه هزار و 800 تومان را داشت. نرخ حواله درهم و دالر در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری میشود.

در کنار این، چهارش//نبه هفته گذش//ته بخشی از بازیگران ارزی عنوان میکردن//د که ارزش دالر در ترکیه باال رفت. این موضوع انتظاری را ایجاد میکرد که ارز از بازار ارزانتر تهران به س//وی کشور همسایه سرازیر شود. همچنین برخی معاملهگران اعتقاد داش//تند سکهبازان بهدلیل پایین بودن بهای اونس و زندانی شدن در محدوده هزار و 220 دالر وارد بازار ارز شدند. هدف آنها آن بود که با باال آوردن قیمت دالر از کاهش بیشتر قیمت سکه جلوگیری کنند.

نزدیک ش//دن دالر به محدوده س//ه هزار و 790 تومان انتظارات افزایشی معاملهگران را بیش از پیش افزایش داده است. به باور آنها، با آغاز تابستان موتور افزایشی قیمت دالر روشن شده و همین موضوع زمینهساز ورود این ارز به محدوده سههزارو087 تومانبودهاست.دراینمیان،آنهااعتقادداشتند،افزایشتقاضای فنی و ورود بیشتر تقاضای مسافرتی و تجاری منجر به رشد بیشتر قیمت دالر خواهد شد. این در حالی است که عده دیگری فضای بازار را عادی دانستند و عنوان کردند، مدیریت بازارساز مانع از افزایش دامنه نوسانات خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.