آخرین وضعیت سپردهگذاران فرشتگان

Jahan e-Sanat - - News -

در جریان رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان با تس//ویه وجوه س//پردهگذاران زیر 20 میلیون تومان حدود 90 درصد س//پردهگذاران این تعاونی تعیینتکلیف ش//ده و بعد از پایان تس//ویه سپردهگذاران 50 میلیونی، به زودی تعیینتکلیف سپردهگذاران تا سقف 100 میلیون تومان آغاز خواهد شد.

در همین راستا مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی بااشارهبهشروعتعیینتکلیفسپردهگذارانزیر05 میلیونتومان فرشتگان که از چهارم تیرماه آغاز شده بود، گفت: الزم است سپردهگذاران زیر05 میلیونتومانکههنوزبرایتسویهمراجعهنکردهانددراسرعوقت نسبت به تعیین وضعیت سپردههای خود اقدام کنند.

عباس کمرهای با تاکید بر اینکه قرار بر این شده بود تا با عاملیت موسسه کاسپین تصمیمگیری در باره سپردهگذاران تعاونی اعتبار منحله فرشتگان از سپردهگذاران خرد آغاز شود، افزود: با تسویه وجوه سپردهگذاران زیر 20 میلیونتومانحدود09 درصدسپردهگذاراناینتعاونیتعیینتکلیف ش//دهاند و در حال حاضر نیز تسویه س//پردهگذاران دارای وجوه زیر 50 میلیون تومان در حال انجام است که با پایان این مرحله نزدیک به 93 درصد از سپردهها تعیین وضعیت خواهد شد.

وی همچنین اعالم کرد که براس//اس اولویتبندی انجام شده بعد از سپردههای 50 میلیون تومانی تعیینتکلیف سپردههای تا 100 میلیون تومان به زودی آغاز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.