مجمع عمومی عادی ساالنه فوقالعاده بانک قرضالحسنه مهر ایران

Jahan e-Sanat - - News -

مجمععمومیعادیساالنهوعادیبهطورفوقالعادهبانکقرضالحسنه مهرایران،راسساعت41 روزچهارشنبهمورخ82 تیرماه6931 باحضور نمایندگان صاحبان سهام در محل قانونی بانک برگزار میشود.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران، این بانک طی درج اطالعیهای در روزنامههای کثیراالنتشار به منظور حضور در مجامع عمومی عادی ساالنه و عادی فوقالعاده از تمام سهامداران خود دعوت به عمل آورد.

اس//تماع گزارش هیات مدیره و ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی س//ال منتهی به تاریخ 30 اس//فند 59، بررس//ی و تصویب صورتهای مال//ی، تصمیمگیری در زمینه تقسیم سود، انتخاب روزنامههای کثیراالنتشار، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی بانک برای سال مالی جاری و تعیین حقالزحمه آنها از جمله محورهایی اس//ت که در دس//تور کار مجمع عمومی عادی ساالنه قرار دارد.

همچنین مجمع عمومی فوقالعاده بانک قرضالحسنه مهر ایران نیز راس ساعت 16 تاریخ مزبور در محل قانونی بانک برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.