نرخ تورم بانکمرکزی قابل اتکاست

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به اینکه اطالعات و س//ری زمانی بانک مرکزی کاملتر از مرکز آمار اس//ت، قابل اتکاتر است.

نرخ تورم ماهانه از س//وی بانک مرک//زی و مرکز آمار ایران با تفاوتی اندک اعالم میش//ود اما تورم خردادماه س//الجاری در حالی اعالم شد ک//ه نرخ اعالمی بانک مرکزی ب//رای خردادماه 10/2 درصد و مرکز آمار 7/4 درصد بود.

برهمیناساسحسینمیرشجاعیانحسینیدرگفتوگوباایبنادرباره تفاوت نرخ تورم اعالمی از سوی این دو نهاد، گفت: ترکیب سبد و سال پایه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین تفاوت سال پایه آنها در نرخ تورم اعالمی از سوی آنها تاثیرگذار است.

میرشجاعیان حسینی در ادامه توضیح داد: هر تحلیل آماری نیازمند حداقل 30 مشاهده آماری است یعنی 30 سال اطالعات نیاز دارد و برای محققان استفاده از اطالعات بانک مرکزی قابل اتکاتر است.

وی در پایان تاکید کرد: البته از نظر من تفاوت نرخ تورم اعالم شده برای خردادماه سالجاری تفاوت قابل توجهی داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.