زمان برگزاری مجمع عمومی بیمه پارسیان

Jahan e-Sanat - - News -

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه پارسیان )سهامی عام( برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه ،1395 روز سهشنبه مورخ 27 تیرماه برگزار میشود.

به گزارش »جهان صنعت«، مجمع عمومی بیمه پارسیان راس ساعت 9 صب//ح روز 27 تیرماه در س//الن همایشهای نیای//ش واقع در تهران، سعادتآباد، میدان کاج، خیابان نهم، پالک 14 تشکیل میشود.

این ش//رکت از تمام س//هامداران خود دعوت کرده است تا برای اخذ برگ ورود به جلسه از ساعت 9 تا 15 روزهای یکشنبه و دوشنبه 25) و 26 تیرماه( با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و مستندات موید نمایندگی و وکالت یا قیمومت و با ارائه کارت شناس//ایی معتبر به اداره سهام شرکت واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی بیمه پارسیان به نشانی تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پالک 22 مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.