گسترش امکانات همراهبانک پاسارگاد

Jahan e-Sanat - - News -

بانک پاسارگاد جهت رفاه حال مشتریان و دسترسی آسانتر به انواع خدمات بانکی، امکانات همراهبانک پاس//ارگاد )موبایلبانک( در سیستم عامل اندروید را گسترش داد.

ای//ن بانک خدماتی همچ//ون دریافت فایل گردش س//پرده، امکان جستوجو در قسمت پیگیری، جستوجو و مسیریابی شعبههای بانک، امکان جستوجو در کارتها و سپردهها، نمایش نمودار تجمیعی گردش س//پرده، دریافت رمز یکبارمصرف )خدمات کارت( و امکان ورود با اثر انگشت )خدمات کارت( را به سامانه همراهبانک خود افزود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.