در جستوجوي توازن قدرت

Jahan e-Sanat - - News -

نشس//ت س//ال 2017 س//ران كشورهاي قدرتمند اقتصادي موسوم به G20 از ديروز در ش//هر بندري هامبورگ آغاز شد؛ نشستي كه زير سايه تنشهاي بينالمللي، اختالفات سياس//ي و اقتص//ادي در عرص//ه جهان//ي و همچنين تهديدهاي تروريس//تي برگزار شد. نشس//ت سران كشورهاي G20 در حالي كار خود را آغاز كرد كه مقامات كشورهاي عضو از پنجش//نبه گذش//ته ديدارهاي دوجانبه و سهجانبهاي داشتهاند.

اي//ن دوره، نخس//تين ب//اري اس//ت ك//ه رييسجمهور جديد آمريكا در نشست سران 20 قدرت ب//زرگ اقتصادي جهان ش//ركت ميكند. اهميت اين س//فر عالوه بر نشس//ت G20 در مالق//ات جداگان//ه، خصوص//ي و رودرروي دونالد ترامپ با والديمير پوتين كه در حاشيه اين اجالس صورت گرفت، بود. اما دو رويداد اين نشست را متفاوت كرده است؛ اول اينك//ه دنيا ديگر حتي دنياي يك س//ال پيش نيست و ديگر اينكه اروپا با عبور از موج تحوالت ژرف سياسي تبديل به واحد جديدي از قدرت سياس//ي، اقتص//ادي و حتي نظامي شده است كه با اروپاي سال گذشته متفاوت است و با رهبري آلمان به چالش اعالمنشدهاي با آمريكا پرداخته است. به اين ترتيب مسافرت ترامپ به لهستان در آستانه حضور در اجالس سران G20 پرمعنيتر ميشود.

دونالد ترام//پ چهارمي//ن رييسجمهور اياالت متحده اس//ت كه والديمير پوتين كه از س//ال 2000 ميالدي در راس هرم قدرت در فدراس//يون روسيه بوده است، با او روبهرو ميشود. اين دو رهبر در حالي ديروز در آلمان براي نخس//تينبار با يكديگر ديدار كردند كه رواب//ط بي//ن اين دو قدرت عم//ده جهان در اين 17 س//ال با فراز و فرودهايي روبهرو بوده است. آسوش//يتدپرس در گزارشي به برخي تحوالت عم//ده و مقاطع مهم در روابط بين اياالت متحده و روسيه تحت زمامت والديمير پوتين پرداخته است. اميدهاي اوليه هنگام//ي ك//ه والديمي//ر پوتي//ن ب//راي نخس//تينبار در ماه م//ارس 2000 به عنوان رياستجمهوري روس//يه انتخاب شد، روابط مس//كو و واش//نگتن به دنبال بمباران س//ال 1999 يوگسالوي )س//ابق( توسط نيروهاي ناتو به رهبري آمريكا به ش//دت تيره ش//ده بود. آن تنشها خالف روابط دوستانهاي بود كه بيل كلينتون و بوريس يلتسين، نخستين رييسجمهور روس//يه پس از فروپاشي اتحاد جماهير ش//وروي، ب//ا يكديگ//ر در دهه 90 ميالدي برقرار كرده بودند.

پوتين بالفاصله پس از ورود به كاخ كرملين به دنبال ايجاد روابط گرم با بيل كلينتون و ديگر رهبران غربي رفت. در ژوئن 2000 كه كلينتون در س//فري رسمي به مسكو رفت، پوتين حتي پيشنهاد پيوس//تن روسيه به ناتو را هم مطرح كرد؛ پيش//نهادي ك//ه در نهايت ن//اكام ماند. والديمير پوتين در ژوئيه سال 2000 و در يك سفر غيرمنتظره به كرهشمالي، در راه بازگشت به روس//يه پس از حضور در نشست سران G8 در ژاپن، تالش كرد پيونگيانگ را مجاب كند تا برنامه توسعه موشكي خود را متوقف كند. مشاركتگذرا اندك//ي پس از آغاز به كار دولت جرج دبليو ب//وش در آمري//كا، پوتين در ژوئ//ن 2001 با رييسجمهور جديد اياالت متحده در اسلووني دي//دار كرد؛ ديداري كه ب//ه پوتين براي ايجاد روابطي دوس//تانه با بوش كم//ك كرد و جرج بوش پس از آن گفت با نگاه به چشمان پوتين و ش//ناخت روحياتش، به او حس اعتماد پيدا كرده است.

والديمير پوتين نخستين رهبر خارجي بود كه پس از حمالت تروريس//تي 11 س//پتامبر 2001 در آمري//كا، با جرج بوش تماس گرفت و از اعزام نيروي نظامي به كش//ورهاي شوروي سابق در آسياي ميانه، براي حمله به افغانستان استقبال كرد. وي براي نشان دادن حسن نيت خود، تاسيس//ات نظامي به ج//ا مانده از دوران شوروي در كوبا و ويتنام را نيز تعطيل كرد. هر چند برنامه دفاع موش//كي آمريكا بر اين روابط گرم سايه افكند اما روسيه و ناتو در سال 2002 ميالدي پيماني را امضا كردند تا بر مبناي آن يك شوراي مشترك جهت رويارويي با تهديدهاي مش//ترك در جهان، مانند تروريس//م و تكثير سالحهاي هستهاي تشكيل دهند. بروز تنش حمله ارتش اياالت متحده به عراق صدام حسين در س//ال 2003 ميالدي كه با انتقاد روس//يه روبهرو ش//د، نقطه عطفي در روابط واشنگتن و مسكو ايجاد كرد و سرآغازي بود بر س//رد شدن روابط بين دو كشور. تظاهرات س//ال 2004 موسوم به »انقالب نارنجي« در اوكراي//ن در اعتراض به تخل//ف در انتخابات رياس//تجمهوري آن كش//ور، از ديد مسكو، تالش//ي بود از جانب واش//نگتن براي توسعه نفوذ خود در كشورهاي اتحاد جماهير شوروي س//ابق و ضربه زدن به منافع روس//يه. دامنه تنشها در منطقه به تدريج وسيعتر شد و در سال 2008 درگيري نظامي مختصري هم بين روسيه و گرجستان در گرفت كه باعث تعليق روابط مسكو و واشنگتن شد. آغاز دوباره ب//ا روي كار آمدن دولت ب//اراك اوباما در آمريكا در ژوئيه 2009 با س//فر به مسكو در فاصله كوتاهي پس از ورود به كاخ سفيد تالش كرد آغازي دوباره را در روابط دو كش//ور رقم بزن//د. حتي در آن زمان ك//ه پوتين در مقام نخس//توزير در دول//ت ديميت//ري مدودف خدمت ميكرد اما تالشهاي پرزيدنت اوباما بر ايجاد رابطهاي گرم با پوتين متمركز بود.

در س//ال 2012 ك//ه مدودف از رياس//ت كرملين كن//ار رفت تا همپيمان او، والديمير پوتين بار ديگر بر مسند رياستجمهوري تكيه بزند، پوتين، واشنگتن را متهم به دامن زدن به تظاهرات خياباني در مسكو در اعتراض به انتخاب مجدد او به عنوان رياس//تجمهوري روس//يه كرد. همزمان با س//ركوب منتقدان، تش//ديد محدوديته//اي اعمالش//ده ب//ر فعاليتهاي نهادها و سازمانهاي غيردولتي غربي در روس//يه و همچني//ن توقف اعطاي سرپرستي كودكان يتيم روسي به شهروندان آمريكايي، سير نزولي روابط آمريكا و روسيه هم ادامه يافت. جنگ سرد جديد در س//ال 2013 وقتي روس//يه به ادوارد اس//نودن پيمانكار پيشين آژانس امنيت ملي آمري//كا، متهم درز اطالعات محرمانه دولتي، با وجود درخواست واشنگتن براي استرداد او پناهندگي اعطا كرد، س//طح روابط دو كشور ب//از هم پايينتر رفت. پس از ماهها تظاهرات مردمي در اوكراي//ن و وقتي رييسجمهوري نزدي//ك به روس//يه در آن كش//ور در فوريه 2014 مجب//ور به كنارهگي//ري از مقام خود ش//د، پوتين آمريكا را به مهندسي اعتراضات براي س//اقط كردن دولت اوكراين متهم كرد. روس//يه بالفاصله اقدام به الحاق ش//بهجزيره كريمه به خاك خود و حمايت از جداييطلبان شرق اوكراين كرد؛ اقدامي كه انتقادهاي تند كش//ورهاي غربي، از جمله اياالت متحده، و به دنبال آن تحريمهاي اقتصادي مس//كو را در پي داشت. ترامپ و روسيه دونالد ترامپ، نام//زد حزب جمهوريخواه آمريكا كه در مب//ارزات انتخاباتي خود وعده بهبود روابط با روسيه را داده بود، در انتخابات رياس//تجمهوري 8 نوامبر 2016 به پيروزي رسيد و ورود او به كاخ سفيد موجب خرسندي كاخ كرملين شد اما تحقيقات كنگره و پليس فدرال آمريكا در مورد ارتباط مسووالن ستاد انتخاباتي ترامپ با روس//يه، اميد پوتين براي مالقات فوري با ترام//پ را كمرنگ كرد تا با گذش//ت نزديك به ش//ش ماه، نشست سران G20 در آلمان نخستين فرصت ممكن براي انجام ديدار رودررو فراهم شد.

پوتين اتهام دخالت روس//يه در انتخابات رياس//تجمهوري آمريكا را رد و دموكراتها را متهم ميكند براي س//رپوش گذاش//تن بر ناكاميش//ان در انتخاب//ات و اش//تباهاتي كه مرتكب شدند و منجر به پيروزي ترامپ شد، اي//ن موض//وع را مطرح كردهان//د. وي ضمن ستايش ترامپ براي همكاري با اياالت متحده به منظور پايان دادن به جنگ داخلي سوريه، مبارزه با تروريس//م و افراطگرايي و همچنين رسيدگي به ديگر مسايل عمده جهاني، اعالم آمادگي كرده است. ديدار مركل و ترامپ در آستانه شروع اين نشست و در حالي كه از چهارشنبه گذشته سران كشورهاي مختلف سفر خود را به هامبورگ، محل برگزاري اين نشس//ت آغاز كردهاند، ديدارهاي دوجانبهاي مي//ان رهبران مهمتري//ن اقتصادهاي جهان صورت گرفت.

در اين ميان پنجشنبه گذشته صدراعظم آلمان با رييسجمهور آمريكا ديدار و گفتوگو كرد. براساس اطالعيه كاخ سفيد در اين ديدار س//ران دو كشور در حالي به گفتوگو درباره هماهنگ//ي در خصوص حوزهه//اي كليدي سياستگذاري پرداختهاند كه پيش از اين در مس//ايل مختلفي از جمل//ه توافق آبوهوايي پاريس و همچنين مساله مهاجران اختالفات گستردهاي داشتند.

گفته ميش//ود م//ركل و ترام//پ در اين ديدار همچنين درباره اجراي توافق مينسك، تنشزداي//ي از بحران ش//كلگرفته در روابط قطر و برخي كشورهاي عرب و همچنين خلع سالح هستهاي در سراسر شبهجزيره كره به رايزني پرداختهاند.

س//ران اين دو كشور همچنين ديروز يك ساعت پيش از آغاز رسمي نشست با يكديگر دي//دار و گفتوگو كردند. در پايان اين ديدار طرفين با انتشار بيانيهاي اعالم كردند، تجارت، تغييرات آبوهوايي، امنيت جهاني، ضرورت احياي توافق مينسك و خلع سالح هستهاي كرهش//مالي محورهاي اين گفتوگو بودهاند. در آس//تانه آغاز اين نشست رهبران آمريكا، ژاپن، و كرهجنوبي نيز در محل كنس//ولگري آمري//كا در هامبورگ با يكديگر ديدار كردند. در اين ديدار سهجانبه روساي جمهور آمريكا و كرهجنوبي و نخس//توزير ژاپن بر همكاري نزديكتر براي تشويق چين در راستاي نقش بيشتر براي جلوگيري از برنامه هستهاي كره شمالي توافق كردند.

نشس//ت G20 چندهفته قبل از انتخابات پارلماني آلمان برگزار ميش//ود. اين نشست ب//راي صدراعظم آلمان، بخت بزرگي اس//ت. او قب//ل از انتخاب//ات در بيس//ت و چه//ارم سپتامبر سال جاري ميالدي (2017) موفق ش//ده ميزبان رهبران گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان باشد.

اين در حالي اس//ت كه حضور در نشست G20 براي چين اهميت//ي ژئوپليتيك دارد. چين هم//واره ميكوش//د در سياس//تهاي جهان//ي تاثير گذارد. اين كش//ور ميتواند در اين نشست با رهبران كشورهاي بزرگ جهان چون آمريكا و روس//يه ديدار و در س//طحي براب//ر گفتوگو كند. هن//د نيز تالش خواهد ك//رد در حوزه اصالحات اقتصادي و مبارزه با تروريسم حداكثر بهره را از اين نشست ببرد. رييسجمهور تركي//ه هم خود تالش خواهد ك//رد در اين همايش بر مبارزه با تروريس//م بيش از پيش تاكيد كند.

پادش//اه عربستان سعودي به اين همايش نرفت//ه اس//ت. دلي//ل س//لمان بنعبدالعزيز ب//راي حض//ور نيافتن در هماي//ش گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان پايان نيافتن بحران قطر اس//ت. پسر او محمد بن س//لمان نيز در اين نشست حضور نخواهد داشت و رهبري هيات عربستاني را يك وزير مشاور بر عهده خواهد داشت. به نظر ميرس//د همايش G20براي عربس//تان چندان اهميتي ن//دارد كه مقامي مهمتر را به آن اعزام كند. سفر پرحاشيه اردوغان به هامبورگ سفر اردوغان به هامبورگ به علت ممانعت مقام//ات كش//ور آلمان از س//خنراني وي در اجتماع تركتبارهاي كش//ور آلمان، اين سفر را به رويدادي پرحاش//يه تبديل كرده است. همچنين با توجه به تنش به وجود آمده بين تركيه و آلمان كه در ايام همهپرسي تغييرات قانون اساس//ي تركيه و ممانعت دولت آلمان از س//خنراني در اجتم//اع تركتباره//اي آن كش//ور پرتنش شده، مقامات و رسانههاي دو طرف مطالب تن//دي را عليه همديگر بيان و منتشر كردند.

در پي اين تنشها، دولت تركيه نيز حدود دو ماه قبل با بازديد نمايندگان مجلس آلمان از مقر يگانهاي نظامي اين كش//ور در پايگاه نظامي اينجرليك مخالفت كرد و پس از آن، دولت آلمان تصميم به خروج از اين پايگاه و انتقال به پايگاهي در خاك كشور اردن گرفت. در هفته ج//اري دولت آلمان به تركيه اعالم كرد برخي از محافظان ش//خصي اردوغان كه در سفر آمريكا، معترضان را مورد ضرب و شتم ق//رار داده بودند، حق ورود به خاك آلمان را ندارند و دولت تركيه اين خواس//ته را مغاير با اصول ديپلماتيك خواند.

اعتراض/ات خيابان/ي و تهديده/اي امنيتي

پيش از آغاز نشست گروه 20 در هامبورگ آلم//ان، درگيريهاي//ي مي//ان معترض//ان و نيروهاي پليس روي داد كه دستكم 76 نفر در آن زخمي شدند.

نيروهاي پليس در هامبورگ براي متفرق ك//ردن معترض//ان از آب پرفش//ار اس//تفاده كردند. پليس آلمان اعالم كرد انتظار ميرود نزديك به 100 هزار معترض از سراس//ر اروپا و كشورهاي ديگر در آستانه برگزاري نشست گروه 20 به اين ش//هر بروند و حين برگزاري نشست گروه 20 تظاهرات »به جهنم خوش آمديد« را برگزار كنند. بر همين اساس پليس آلمان بيش از 20 هزار نيرو به اين شهر اعزام كرده است. معترضان ميگويند G20 در حل بسياري از مسايلي كه صلح جهاني را به خطر مياندازد، ناكام بوده است.

در طول روزهاي گذش//ته نيروهاي پليس بارها از معترضان ضدسرمايهداري خواستهاند متفرق ش//وند. همچنين سهشنبه گذشته در پي به خش//ونت كشيده ش//دن تظاهرات در هامبورگ پنج نفر زخمي شدند.

حضور دونالد ترامپ، رجب طيب اردوغان و والديمير پوتين روس//اي جمه//ور آمريكا، تركيه و روس//يه باعث افزايش خشونتها در تظاهرات اخير شده است. مركل معتقد است مح//ل تولدش به عنوان يك ش//هر ثروتمند بندري و نمادي از تجارت آزاد بهترين مكان براي ميزباني از س//ران اقتصادهاي صنعتي و در حال توسعه است.

با وجود اعتراض//ات مردمي و تهديدهاي تروريستي كه كمابيش در چند سال اخير هم وجود داشتهاند، تحليلگران و ناظران در انتظار ش//واهدي هستند كه آيا رهبران اقتصادهاي ب//زرگ دنيا ق//ادر خواهند ب//ود نظم كنوني اقتصادي و تجاري در جهان را اصالح و نظم نويني را جايگزين آن كنند يا خير.

تح//والت عمدهاي نيز در اي//ن زمينه رخ داده كه در نشس//ت امس//ال به آنها پرداخته خواهد ش//د از جمله بازگشت به اقتصادهاي ملي و حرك//ت در جهت عكس روند جهاني ش//دن اقتص//اد كه در اين م//ورد نيز مواضع رييسجمه//ور آمري//كا در كان//ون توجهات خواهد بود.

انتق/اد ترام/پ از سياس/تهاي بيثباتكننده روسيه

ترامپ در ورش//و بر تحويل يك سيس//تم دفاعي پيش//رفته به لهس//تان براي مقابله با تهديدات روس//يه صحه گذاشت. او از روسيه به خاطر پيروي از سياستهاي بيثباتكننده و حمايت از ايران و س//وريه به ش//دت انتقاد كرد.

رييسجمهور آمريكا در آس//تانه ش//روع نشس//ت G20 يا گ//روه 20 اقتص//اد بزرگ جهان در س//فري به لهستان با آندري دودا، رييسجمهور اين كشور ديدار و گفتوگو كرد. دونالد ترامپ پس از گفتوگو با رييسجمهور لهستان همراه او در يك مصاحبه مطبوعاتي شركت كرد. او در اين مصاحبه مطبوعاتي به شدت از سياستهاي روسيه انتقاد كرد و ايران و سوريه را دشمنان اياالت متحده دانست.

ترام//پ از جمله گفت رفتار روس//يه براي جهان غ//رب بيثباتكننده اس//ت. او افزود: روس//يه بايد به جامعه ملتهاي مس//وول در نبرد ما عليه دش//منان مش//ترك و در دفاع از تم//دن خود ملحق ش//ود. ترامپ در تاييد فروش سيستم پدافندي پاتريوت به لهستان گفت: همكاري ميان آمريكا و لهستان جوابي اس//ت به همين رفتار بيثباتكننده روسيه. ترام//پ در اين نشس//ت خب//ري از مراحلي ب//راي همكاريه//اي آينده س//خن گفت اما حاضر نش//د به اين مراحل بپردازد و جزييات آن را فاش كند. س//خنگوي كاخ كرملين در پاسخ به س//خنان رييسجمهور آمريكا همه اتهام//ات ترام//پ را به ش//دت رد كرد. او در مس//كو در واكنش به س//خنان ترامپ گفت: با اين ديدگاه موافق نيس//تيم. روس//يه هنوز نميدان//د آمريكا در آين//ده چه رابطهاي را با روسيه ميخواهد.

يك سيس/تم دفاعي پيشرفته براي مهار روسيه

در جريان ديدار ترامپ از لهس//تان اعالم ش//د بررس//يها براي تحويل سيستم دفاعي پاتريوت آمريكا به لهس//تان پايان يافته و دو كشور بر سر فروش اين سيستم دفاع موشكي به لهس//تان به تفاهم رس//يدهاند. وزير دفاع لهس//تان در اين باره اعالم كرد تفاهمنامهاي نيز براي خريد سيس//تم دفاع//ي پاتريوت با آمريكا امضا شده است.

دولت لهس//تان در ماه مارس سال جاري ميالدي (2017) اعالم كرده بود كه تا حدود 7/6 ميليارد دالر براي خريد هش//ت سيستم دفاع موش//كي پاتريوت هزين//ه خواهد كرد. لهستان اين اقدام را گامي مهم براي مدرنيزه كردن ساختار ارتش اين كشور ميداند. وزير دفاع لهس//تان اعالم كرده اس//ت كش//ورش نگران تهديدهاي نظامي روس//يه اس//ت زيرا اين كش//ور موش//كهاي ميانبرد اس//كندر خ//ود را در كالينينگراد در درياي بالتيك در نزديكي خاك لهس//تان مستقر كرده است. با خريد سيستم دفاع موشكي پاتريوت، لهستان قادر خواهد بود موش//كهاي اسكندر را مهار كند. وزير دفاع لهستان از دولت جديد آمريكا تش//كر كرد زيرا با روي كار آمدن اين دولت فرآيند فروش سيس//تم دفاع موشكي آمريكا به لهستان سرعت بيشتري گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.