تحريم عليه قطر افزايش مييابد

Jahan e-Sanat - - News -

عربس//تان س//عودي به همراه امارات متحده عربي، مص//ر و بحرين در بيانيهاي مش//ترك اعالم كردند رد ش//روط آنان از سوي قطر ثابت ميكند كه اين كشور حامي تروريسم است و از همينرو آنها تحريمهاي شديدتري عليه قطر به اجرا خواهند گذاشت.

رياض به همراه سه متحد عربي خود در بيانيهاي مشترك گفتهاند تمام اقدامات الزم را براي حفظ حقوق، امنيت و ثبات خود و همچنين حفاظت از منافع خود در برابر سياست خصمانه دولت قطر به كار خواهند بست.

در اين بيانيه گفته شده پاسخ منفي قطر به شروط مطرحشده توسط اين چهار كش//ور ثابت ميكند كه دوحه حامي تروريسم است و تالش ميكند امنيت و ثبات در خليج فارس و منطقه را تضعيف كند. تصميم عربستان، مصر، بحرين و امارات براي اعمال تحريمهاي ش//ديدتر عليه قطر در حالي اتخاذ ميشود كه آنها چهارشنبه گذشته پس از آنكه قطر شروط درخواستي آنها را رد كرده بود، گفته بودند تحريمهاي بيشتري عليه قطر به اجرا نخواهند گذاشت. عادل الجبير، وزير خارجه عربستان پس از رد شروط درخواستي گفته بود تحريمهاي فعلي عليه قطر ادامه خواهد داشت.

اين چهار كشور در بيانيه خود گفتهاند هرگونه اقدامي عليه قطر، دولت اين كشور و نه شهروندانش را هدف قرار خواهد داد. آنها با اين حال اشارهاي به زمان اعالم اقدامات تحريمي جديد و محتواي آنها نكردهاند.

چهار كشور عربي يادشده از روز 5 ژوئن روابط ديپلماتيك خود را با قطر قطع كردند. آنها روز 22 ژوئن )اول تير( فهرستي حاوي 13 شرط را به قطر ارائه داده و گفته بودند در صورت پذيرش اجراي اين شروط از سوي دوحه، روابط خود با اين كشور را مجددا از سر خواهند گرفت. اين كشورها مهلتي 10 روزه براي اجراي اين شروط تعيين كرده بودند.

در مقابل قطر ش//روط مطرحشده را نقض حاكميت ملي خود خوانده و گفته بود آمادگي مذاكره در مورد درخواستهاي مشروع را دارد اما با اين حال دوحه نميتواند برخي از اين شروط را به اجرا درآورد زيرا آنها بر پايه فرضيات نادرستي استوار هستند. مهلت 10 روزهاي كه چهار كشور عربي براي قطر تعيين كرده بودند، دو روز ديگر نيز تمديد شد اما در نهايت آنها با انتشار بيانيهاي مشترك اعالم كردند پاسخ قطر به شروط تعيينشده منفي بوده اس//ت. عربستان، مصر، بحرين و امارات قطر را به حمايت از تروريسم متهم ميكنند، اما قطر اين اتهام را رد ميكند.

وزير خارجه آلمان براي ميانجيگري ميان طرفهاي درگير به كشورهاي حوزه خليج فارس رفت و با مقامات اين كشورها مذاكره كرد اما تالشهاي او بدوننتيجه ماند. تركيه و آمريكا نيز براي حل اين بحران تالش كردهاند ك//ه آنها نيز ناكام ماندهاند. ايران، تركيه و عراق پيش//تر حمايت خود را از قطر اعالم كرده بودند.

ركس تيلرسون، وزير خارجه اين كشور قرار است دوشنبه 10) ژوئيه/91 تير( به كويت سفر كند. آمريكا هشدار داده بحران قطر به بنبست برخورد كرده و يافتن راهحلي براي خروج از اين وضعيت ممكن اس//ت هفتهها به طول انجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.