اروپا به پناهجويان پشت كرده است

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- عفو بينالملل سياستهاي قاره سبز در قبال پناهجويان را مورد انتقاد قرار داد و سرنوشت دهشتناك آنها را در دريا و مراكز بازداشت در خاك ليبي مرتبط با سياستهاي غلط اتحاديه اروپا دانست. در گزارشي كهعفوبينالمللدرپايگاهاينترنتيخودمنتشركرده،آمدهاست:دولتهاي اروپايي با كوتاهي در مسووليت خود و واگذاري بخش عمدهاي از عمليات جستوجو و كمكرساني به سازمانهاي مردمنهاد و نيز با تقويت همكاري با گارد ساحلي ليبي به نوعي سعي كردهاند چشمان خود را بر روي اين بحران ببندند.عفوبينالمللمعتقداستاينبيمسووليتيوبهكاربستنسياستهاي نادرست حاصلي جز افزايش شمار كشتهشدگان در دريا و نيز وخامت اوضاع پناهجوياندرخاكليبينداشتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.