كشتهشدن11 نظاميمصري دريكحملهانتحاري

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-منابعمصريازكشتهشدن11 نظاميدرحملهانتحاريبهيك ايست امنيتي در استان سيناي شمالي خبر دادند. منابع مصري اعالم كردند كه افراد مسلح به ايست بازرسي نيروهاي ارتش مصر در روستاي البرث در شهررفححملهكردندكهدراينحمله11 نظاميكشتهوتعداديزخمي شدند.بهگفتهمنابعمصري62 نظاميكشتهوزخميشدهاند.نيرويهوايي ارتش مصر سه خودروي زرهي را كه به نظر ميرسد متعلق به عامالن حمله امروز باشد، منهدم كرد. در درگيريهاي ميان نيروهاي مصري و تندروها 40 تندرو كشته شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.