بركناري اسد، شرط حل بحران سوريه نيست

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-وزارتخارجهفرانسهاعالمكردكهبشاراسدبهتنهايينميتواند بحرانسوريهراحلكندودرعينحالتاكيدكردكهپاريسقصدنداردمساله سرنگوني اسد را در اولويت تالشهايش براي حل بحران سوريه قرار دهد.

وزارت خارجه فرانسه پنجشنبه گذشته در يك بيانيه رسمي اعالم كرد كه دو طرح اصلي براي حل بحران سوريه در دستور كار دارد. بنا بر اعالم اين وزارتخانه، طرحهاي مورد نظر پاريس بر دو اصل استوار است؛ اول اينكه فرانسه تالش نميكند بركناري بشار اسد را شرط اصلي مذاكرات قرار دهد و دوم اينكه بشار اسد به تنهايي قادر به حل نظامي بحران نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.