كنارهگيريرييسدفترمالحظاتاخالقيكاخسفيد

Jahan e-Sanat - - News -

CBB-رييسدفترمالحظاتاخالقيدولتآمريكاگفتهدرپياختالف با دونالد ترامپ استعفا خواهد داد و تا دو هفته ديگر از مقامش كنار ميرود.

اين دفتر كه نهادي مستقل در بدنه دولت آمريكاست، ديدبان مقامهاي دولتي در ارتباط با رعايت اصول اخالق حرفهاي و پيشگيري از بروز تضاد ميان منافعشخصيآنهاباوظايفدولتيشاناست.والترشوئبپنجشنبهگذشته اعالم كرد، طي دو هفته ديگر از مقامش كنار خواهد رفت. او در توئيتي كه ديروز منتشر كرده، نوشته است: در خالل كاركردن با دولت فعلي دريافتم كه معيارهاي فعلي اخالق كاري نياز به بازبيني و بهبود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.