28 كشتهدردرگيريخونيندرزندانيدرمكزيك

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز-درپيوقوعدرگيريخشونتآميزدرزندانيدرمكزيك،دستكم 28 نفر از زندانيان كشته شدند. اين درگيري مرگبار در زندان شهر گوئررو، يكي از ايالتهاي بيقانون مكزيك كه از مراكز عمده توليد موادمخدر است، رخ داد. درگيري خشونتآميز در حالي در زندان اتفاق افتاد كه جان كلي، وزير امنيت داخلي آمريكا از اين شهر واقع در جنوبغرب مكزيك بازديد ميكرد. يك مسوول امنيتي مكزيك اعالم كرد: اين درگيري ميان باندهاي مواد مخدر رقيب در زندان اتفاق افتاد كه عالوه بر كشته شدن82 نفر، سه نفرنيززخميشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.