رشد بازار ابزارهاي نوين مالي

Jahan e-Sanat - - News - فرابورس

گروه بورس- گروه فلزات اساسي در هفته دوم تيرماه 14 درصد از ارزش معامالت فرابورس را به خود اختصاص داد.درهفتهگذشتهتعداد303 ميليون س//هم به ارزش 610 ميليارد ريال در بازار اول فرابورس دادوس//تد ش//د كه رشد 79 درصدي حجم و افزايش 88 درص//دي ارزش مبادالت اي//ن بازار را نشانميدهد.دراينميان303 ميليون س//هم به ارزش 610 ميليارد ريال نيز در هفته گذشته در بازار اول فرابورس دادوس//تد شد كه رش//د 79 درصدي حج//م و افزاي//ش 88 درصدي ارزش مبادالت اين بازار را نس//بت به هفته قبلي نش//ان ميدهد. در همين حال بازار دوم فرابورس ميزبان نقلوانتقال 335 ميليون سهم به ارزش يكهزار و 25 ميليارد ريال بود كه در اين بازار نيز حجموارزشمبادالتحدود04 درصد افزايشيافتهاست.همچنينجابهجايي 662 ميلي//ون س//هم ب//ه ارزش 799 ميلياردريالنتيجهدادوستدهايصورت گرفته ميان خريداران و فروش//ندگان سهام در تابلوهاي معامالتي بازار پايه بود كه حجم و ارزش اين مبادالت كاهش را نشان ميدهد. اين گزارش ميافزايد: در هفتهاي كه گذشت در بازار ابزارهاي نوين مالي نيز مانند بازارهاي اول و دوم رشد چشمگير حجم و به ويژه ارزش مبادالتي رقم خورد به گونهاي كه 21 ميليون ورقه بهادار به ارزش چهار هزار و 626 ميليارد ريال در اين بازار دست به دست ش//د. همچنين اوراق بدهي صدرنش//ين اين ب//ازار به لحاظ حجم و ارزش ش//د و در ادام//ه صندوقهاي س//رمايهگذاري قابل معامل//ه و اوراق گواهي تسهيالت مسكن جايگاههاي دوم و س//وم را به لحاظ حجم و ارزش معامالتي به خود اختصاص دادند. به اين ترتيب بيش از چهار ميليون ورقه بده//ي به ارزش افزون ب//ر چهار هزار ميليارد ريال، 16 ميليون ورقه در تابلو ETF ب//ه ارزش 193 ميليارد ريال و چهار هزار ورقه تسهيالت مسكن نيز ب//ه ارزش 321 ميليارد ري//ال در بازار ابزارهاي نوين مالي نقلوانتقال يافت. همچنين رصد جدول ارزش معامالت خردبازارسهامواختيارسهامبهتفكيك گروههاي صنعت حاكي از آن است كه در ميان صنايع فرابورسي، گروه فلزات اساسي با در اختيار داشتن 14 درصد از سهم كل به ارزش 292 ميليارد ريال رتبه نخست را داراست. رتبههاي دوم تا پنجم نيز به ترتيب در اختيار گروههاي حملونق//ل، انب//ارداري و ارتباطات؛ سرمايهگذاريها؛ ساير محصوالت كاني غيرفلزي و گروه انبوهسازي، امالك و مستغالت قرار گرفته است. در ميان01 صنعت برتر عنوان گروههايي همچون بيمهوصندوقبازنشستگيبهجزتامين اجتماعي و نيز س//اخت دس//تگاهها و وسايل ارتباطي به چشم ميخورد. بر پايه اين گ//زارش، از رويدادهاي مهم هفتهاي كه گذشت ميتوان به عرضه عمده99/4 درصدازسهامغيرمديريتي ش//ركت آهن و فوالد ارفع در بازار دوم فرابورس اشاره كرد كه ارزش كل اين معامله بيش از 42 ميليارد تومان بود. بهعالوه شاخص كل فرابورس نيز با رشد معامالت هفته منتهي به 16 تيرماه را پش//ت سر گذاش//ت و در كانال 899 واحدي به استقبال هفته جاري رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.