هفته سرد تاالر در نيمه تيرماه

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس- آمارهاي معامالتي هفته دوم تيرماه نشان ميدهد كه ش//اخص كل بورس از 78 هزار و 799 واحد ابتداي هفته به 78 هزار و 700 واحد رسيد كه مشخص ميكند اين متغير با 99 واحد افت مواجه ش//ده اس//ت. در عين حال ارزش بازار نيز از محدوده 319 هزار ميليارد تومان به 318 هزار ميليارد تومان رسيد كه دقيقا يكهزار ميليارد تومان ريزش نشان ميدهد. همه اين تحوالت به خوبي شرايط اين روزهاي بازار سهام را به تصوير ميكشد و تحليلهاي كارشناسان بازار سرمايه نيز ديگر از خوشبينيهاي گذشته برخوردار نيست. به هر حال بايد بين دو فضاي خوشبيني و بدبيني فعلي شاهد معامالت در بازار سهام باشيم تا شايد يكي از اين دو وضعيت با پايداري خود تكليف بورس را در ميانمدت مشخص كند. بر اساس اين گزارش، در پايان معامالت هفته منتهي به 14 تيرماه 69، شاخص كل نسبت به هفته قبل بدون تغيير ماند. به گزارش بورس تهراندرپايانمعامالتهفتهمنتهيبه41 تيرماه69،شاخصكلباچهار واحد كاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 78700 واحد رسيد. شاخص بازار اول با 24 واحد كاهش به رقم 54223 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 106 واحد افزايش عدد 176663 واحد را تجربه كرد و به ترتيب با 0/044 درصد كاهش و 60/درصد افزايش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در پنج روز كاري هفته دوم تيرماه 69، ارزش كل معامالت اوراق بهادار به 7970 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به هفته قبل 98 درصد افزايش يافته اس//ت. در ضمن تعداد 2296 ميليون انواع اوراق بهادار در بيش از 205 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب با صفر درصد بدون تغيير و 126 درصد افزايش را نسبت به هفته گذشته تجربه كرد. اين درحالي است كه تعداد پنج ميليون واحد از صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از 56 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب با 77 درصد و 76 درصد كاهش نسبت به هفته گذشته همراه شد. افزون بر اين بر اساس يك آمار ديگر، از ابتداي سال تاكنون در مدت 67 روز معامالتي تعداد 66 ميليارد و 809 ميليون سهم و حقتقدم مورد معامله قرار گرفته است. به گزارش تسنيم، از ابتداي سال تاكنون در مدت 67 روز معامالتي، تعداد 66 ميليارد و 809 ميليون سهم و حقتقدم به ارزش 169 هزار و 644 ميليارد ريال در سه ميليون و 874 هزار و 868 دفعه مورد معامله قرار گرفته است. همچنين بررسي معامالتبازارسهامبهتفكيكبازارنشانميدهددراينمدت93 ميليارد و 906 ميليون سهم به ارزش 89 هزار و 70 ميليارد ريال در يك ميليون و 740 هزار و 942 نوبت در بازار اول؛ 24 ميليارد و 310 ميليون سهم به ارزش 57 هزار و 816 ميليارد ريال در دو ميليون و 116 هزار و 929 نوبت در بازار دوم؛ 20 ميليون سهم به ارزش 20 هزار و 402 ميليارد ريال در 5264 نوبت در بازار بدهي؛ دو ميليارد و 364 ميليون سهم به ارزش 123 ميليارد ريال در 859 نوبت در بازار مشتقه و 208 ميليون واحد از صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش 2234 ميليارد ريال در 10 هزار و 874 نوبت مورد معامله قرار گرفته است. اين گزارش ميافزايد: شاخص كل نيز كه معامالت امسال بورس را از ارتفاع 77 هزار و 230 واحد آغاز كرده اس//ت تاكنون به رقم 78 هزار و 700 واحد رسيد كه حكايت از ثبت رشد 1470 واحدي و 1/9 درصدي دارد. شاخص بازار اول نيز در اين مدت با 24 واحد افت و شاخص بازار دوم با 106 واحد رشد مواجه شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.