افت خصوصيسازي در هفته دوم تيرماه

Jahan e-Sanat - - News - اصل «44»

بي//ش از 472 ميلي//ون س//هم به ص//ورت وكالت//ي و 77 تخت//ه فرش دولت//ي در هفته دوم تيرماه توس//ط س//ازمان خصوصيس//ازي روي ميز ف//روش رفت كه خريدار نداش//ت. به گزارش تسنيم، س//هام چهار شركت دولتي در مجموع شامل 472 ميليون و 826 ه//زار و 699 س//هم به صورت وكالتي توسط سازمان خصوصيسازي در هفت//ه دوم تيرماه روي ميز مزايده رفت كه خريداران به آن اقبالي نشان ندادند.براساساينگزارش،59 درصد سهام شركت زغالسنگ البرز شرقي ش//امل 319 ميليون سهم به قيمت پاي//ه هر س//هم 1566 ريال به وكالت از ش//ركت ذوبآهن اصفهان، 33/54 درصد سهام شركت هليكوپتري ايران شامل 51ميليون سهم به قيمت پايه ه//ر س//هم 29 ه//زار و 429 ريال به وكالت از سوي شركت سرمايهگذاري مهرگان و شركا، 94/96 درصد سهام شركت ماشينس//ازي لرستان شامل 129 ميليون س//هم به قيمت پايه هر س//هم 447 ريال به وكالت از س//وي گروه سرمايهگذاري امير منصور آريا و 37/17 درصد سهام شركت ايدرو لندرا شامل هفت ميليون سهم به قيمت هر سهم 348 ريال به وكالت از سوي يك شخص حقيقي، ميزان سهامي هستند كه عرضه شده و بدون خريدار ماندند. همچنين تعداد 77 تخته فرش براي دومين بار توسط اين سازمان به ارزش كل پايه 10 ميلي//ارد و 700 ميليون تومان در هفته گذشته روي ميز فروش رفت كه خريداران اقبالي به آنها نشان ندادند. بر اس//اس اي//ن گزارش؛ مبلغ س//پرده ش//ركت در مزايده اين تعداد فرش، 321 ميليون ريال اعالم ش//ده بود كه متقاضيان در صورت خريد بايد بهصورتنقدمبلغپيشنهاديخودرابه حسابدولتواريزميكردند.پيشترهم اين سازمان در 30 فروردينماه امسال مزايده اين 77 تخت//ه فرش را برگزار كرد كه خريداران اقبالي به آن نش//ان ندادند و بخشخصوصي مايل نبود روي فرشه//اي دولت قدم بگذارد. گفتني اس//ت ناكامي هفته گذش//ته سازمان خصوصيس//ازي در واگذاري س//هام دولت در حالي رقم خورده اس//ت كه نگاهي به وضعيت واگذاريهاي امسال نشان ميدهد تاكنون تنها 80 ميليارد ريال س//هم دولتي توسط اين سازمان به فروش رس//يده است. اين در حالي است كه براساس فهرست منتشر شده بنگاههاي دولتي قابل واگذاري قرار است درسالجاري733 بنگاهواگذاريشود. همچنين طبق قانون سال 93 آخرين مهلت قانوني براي واگذاري شركتهاي دولتي تعيين شده بود كه اين مهلت در سالهاي ‪95 49،‬ و 96 تمديد شده است و با اين اوصاف بايد منتظر تمديد مهلت واگذاريها براي يكسال ديگر در سال 97 نيز باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.