اوراق حقتقدم مسكن در گرداب داللها

Jahan e-Sanat - - News - انتقاد

عضو كميس//يون عم//ران مجلس با بي//ان اينكه ف//روش اوراق حقتقدم مسكن در بازار درگير داللي شده است، گفت: دولت بايد بازار سياه فروش اوراق مسكنراساماندهيكند.اقبالمحمديان در گفتوگ//و با خانه مل//ت، با انتقاد از هزينههاي گزافي كه براي خريد اوراق حقتقدم مسكن از سوي مردم پرداخت ميشود،گفت:دولتبايددرسياستهاي خانهدار كردن م//ردم تجديدنظر كند زيرا تس//هيالتدهي با نرخ س//ود باال يا خري//د اوراق گران م//ردم را صاحب خانه نميكند. نماينده مردم رامهرمز و رامشير در مجلس با بيان اينكه فروش اوراق حقتقدم مس//كن در بازار درگير داللي شده است، افزود: متاسفانه فروش اين اوراق به قيمتهاي س//ليقهاي بازار س//ياه ايجاد كرده است. وي با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ اوراق حقتقدم مسكن ميتواند منجر به رونق بازار شود، تصريح كرد: ورود دولت براي س//اماندهي نرخ اوراق حقتقدم مسكن در راستاي كاهش قيمت آن ميتواند دالليهاي رخ داده در اين بازار را از بين برده و به ثبات نسبي قيمتها در بخش مسكن كمك كند. اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكهدولتبايدسياستهايكمهزينهاي براي خانهدار كردن مردم در پيش بگيرد، افزود: وزارت راهوشهرسازي به ويژه بانك مسكنبهعنوانمتوليتسهيالتدهيدر حوزه خانهدار شدن مردم بايد همسو با توان مالي مردم نسبت به ارائه وام با سود كماقدامكنند.محمديانباتاكيدبراينكه دولت و مجلس بايد در تعاملي مشترك نس//بت به حل مش//كالت پيش روي مردم براي اخذ تسهيالت مسكن ورود كنند، گفت: تسهيالت گران نميتواند عالج خانهدار ش//دن مردم باشد. وي با بيان اينكه راهكار تس//هيالتدهي در بخش مسكن نس//خهاي براي خانهدار كردن اقشار كمدرآمد و ضعيف جامعه بوده اس//ت، افزود: زماني كه نرخ س//ود اين تس//هيالت يا اوراق آن گران باشد به طور حتم نميتواند براي اقشار هدف مفيد واقع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.