163 هزار نفر به بيكاران اضافه شد

Jahan e-Sanat - - News -

تحليل وضعيت بازار كار در سه ماه نخست سالجاري، حاكي از افزايش 163 هزار و 575 نفري جمعيت بيكار دارد؛ در عين حال 41 درصد از كل شاغالن كشور، بهطور معمول بيش از 49 ساعت در هفته كار ميكنند.

سهم شاغالن باالي پانزده سال با ساعات كار معمول 49 ساعت و بيشتر، نشان ميدهد 40/9 درصد شاغالن كل كشور بهطور معمول بيش از 49 ساعت در هفته كار ميكنند؛ بنابراين سهم زيادي از شاغالن بيشتر از ميزان استاندارد در هفته كار ميكنند.

اين در حالي است كه سهم اين شاغالن با ساعت كار معمول، 49 ساعت و بيشتر در پايان سال گذشته 38/4 درصد بود كه نشاندهنده افزايش سهم اين تعداد از شاغالن، در بهار 96 نسبت به سال 95 است. اين آمار افزايش نياز افراد به كار را نشان ميدهد!

تحليل اين شاخص بازار كار نشان ميدهد، به تفكيك جنسيتي نيز 46/4 مردان شاغل و 16/1 درصد زنان شاغل با ساعت كار معمول 49 ساعت و بيشتر در هفته مشغول كار هستند.

اما نگاهي تحليلي به آمار نيروي كار كه اخيرا از سوي مركز آمار ايران براي بهارامسال6/21 درصداعالمشد،نشانميدهد،جمعيتافرادبيكاردرسنكار 10) ساله و بيشتر( از سه ميليون و 203 هزار و 398 نفر در پايان سال 95 به سه ميليون و 366 هزار و 973 نفر در بهار 96 افرايش يافت به عبارتي در 3 ماهه نخست امسال 163 هزار و 575 نفر به جمعيت بيكار كشور افزوده شدند.

درعينحالدرجامعهآماري51 سالهوبيشتر،3 ميليونو363 هزارو507 نفر بيكار هستند كه 867 هزار و 154 نفر در »جمعيت 15 تا 24 سال« و يك ميليون و 882 هزار و 755 نفر در »جمعيت 15 تا 29 سال« قرار دارند.

بهگزارشمهراماايننرخدربينجمعيتجوان51 تا42 سالكشوربارشد يكدرصدينسبتبهبهارسالگذشتهو7/0 درصدينسبتبهزمستان59 به 28/8 درصد رسيد كه سهم بيكاري بانوان در اين سن بيش از مردان است.

عالوه بر اين بررس//ي وضعيت بازار كار در بين جمعيت 15 تا 29 س//ال حاك//ي از آن اس//ت ك//ه 26/4 درصد از جمعيت فعال در اين س//ن بيكار هس//تند و تعداد بيكاري زنان در اين دامنه س//ني نسبت به مردان در اين سن بيشتر است.

روند تغييرات نرخ بيكاري »جوانان 15 تا 29 ساله« نشان ميدهد كه اين ميزان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 1/5 درصد و نسبت به فصل زمستان 95 نيز 0/9 درصد رشد داشته است.

در مقابل افزايش شاخصهاي نرخ بيكاري در كل كشور، اما نرخ مشاركت اقتصادي نيز به عنوان يك شاخص مثبت در اقتصاد از 39/4 درصد در سال 95 به 40/6 درصد در بهار امسال رسيده است.

اما خروجي شاخصها و آمارهاي مذكور از نيروي كار حاكي از آن است كه به جمعيت فعال اقتصادي )نرخ مشاركت( در بهار امسال 883 هزار و 878 نفر اضافه شد و از 25 ميليون و 791 هزار و 450 نفر در پايان سال گذشته به 26 ميليون و 675 هزار نفر رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.