نمايندهقطعهسازانايرانيدرتماممذاكراتبا خارجيهاحضورداشت

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-دبيرانجمنقطعهسازانهمگنگفت:دولتدوازدهمبايددرصنعت خودروسازي از قطعهسازان داخلي و از برنامه عمق ساخت داخلي كه همان توليدحداقل04 درصدقطعهدركشوراست،حمايتكند.دراينصورتما شاهدشكوفاييقطعهسازيخودخواهيمبود.

آرش محبينژاد در خصوص انتظارات قطعهسازان از دولت دوازدهم اظهار داشت:مهمترينكاريكهمديراندولتبعدبايدبراياينصنعتانجامدهند، حفظ روند فعلي است.

دبير انجمن قطعهس//ازان همگن ادامه داد: در دولت يازدهم به منظور مشاركت هر چه بيشتر قطعهسازان در قراردادهاي خارجي و بوميسازي خودروهاي مشترك توليدي تقريبا در تمام مذاكرات با خارجيها نمايندهاي از قطعهس//ازان حضور داش//ت و وزارت صنعت هم يكي از شرايط حضور خودروس//ازان خارجي را روند پلهاي اس//تفاده از قطعات ايراني اعالم كرده است. او ادامه داد: يكي از آفتهاي اقتصاد ما سياستزده بودن صنعت است بهطوري كه با هر تغيير سياسي، صنعت كشور دچار چالش ميشود و حتي با وجود سند چشمانداز انحراف از برنامه در هر دولتي ديده شده است كه آن هم به دليل نگاه سياسي خاص آن دوره است. محبينژاد تصريح كرد: با وجود اين تمهيدات اما هنوز بسياري از قطعهسازان كه در سالهاي قبل به دليل مشكالت مالي، ركود و عدم به روز بودن ماشينآالت توليدي مجبور به تعطيلي كارخانههاي خود شدند نتوانستند دوباره به چرخه توليد بازگردند و ديگر فعاالن اين حوزه نيز با نيمي از ظرفيت خود كار ميكنند.

او گفت: وزارت صنعت بايد از قطعهس//ازان، مس//تقل از كارخانههاي خودروس//ازي حمايت كند چون معموال خودروسازان بزرگ، شركتهاي قطعهسازي دارند و اولويت تامين قطعات از آنهاست اين در حالي است كه وزير صنعت و س//اير مديران بارها از لزوم حمايت از كارگاههاي كوچك و متوسطگفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.