آغاز تفحص از وزارت صنعت در مجلس

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم-عضوهياترييسهكميسيوناقتصاديمجلسازبررسيتحقيقو تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در كميسيون متبوعش خبر داد.

سيدحسن حسينيشاهرودي از وصول درخواست تحقيق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت به كميسيون متبوع خود خبر داد.

وي افزود: طبق برنامهريزيهاي انجامشده، قرار بود تحقيق و تفحص از وزارتصنعتروزيكشنبه81 تيردركميسيوناقتصاديبررسيشودامابه دليلسفرمحمدرضانعمتزاده،وزيرصنعتبهخارجازكشور،بررسيتفحص از اين وزارتخانه به جلسه دو هفته بعد كميسيون اقتصادي موكول شد.

عضو هياترييس//ه كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه عليرضا محجوب، نماينده مردم تهران طراح تحقيق و تفحص از وزارت صنعت است، گفت: محور اصلي تفحص از اين وزارتخانه روند، شيوه و فرآيند ثبت سفارش كاال در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.