يادگارانقالبمخملي

Jahan e-Sanat - - News - ادبيات

جشنوارهبينالملليفيلمكارلوويواريهرساله در ماه ژوئيه در ش//هر كارلوويواري در ش//مال غربي جمهوري چك برگزار ميشود. جشنواره كارلوويواري مهمترين جشنواره اروپاي مركزي و شرقي به شمار ميرود. اين جشنواره داراي دو بخش رقابتي و غيررقابتي است و جايزه اصلي آن گويبلوريننامدارد.هدفجشنوارهكارلوويواري بر مبناي جايگاه ژئوپليتيكال جمهوري چك در مرز اروپاي ش//رقي و غربي بنا نهاده شده است. كارلوويواري ساالنه حدود 200 فيلم جديد را از سراس//ر جهان در جمهوري چك به نمايش ميگذارد.

نخستين دوره جشنواره فيلم كارلوويواري در آگوست6491 بهشكلغيرمسابقهايبرگزارشد. اينجشنوارهازسال8491 بهجشنوارهايرقابتي تبديل شد و جايزه گوي بلورين نيز در همان سال به وجود آمد. اين جشنواره از سال 1959 به بعد، هر دو س//ال يكبار با جشنواره بينالمللي فيلم مسكو به صورت يكسال در ميان برگزار ميشد. اين جش//نواره از سال 1994 تاكنون به صورت ساالنه برگزار ميشود.

جشنواره كارلوويواري بهعنوان بزرگترين رويداد سينمايي اروپاي شرقي بيش از 40 سال درفضايبستهسياسيچكسلواكيسوسياليست برگزار ميشد. پس از تغييرات سياسي اجتماعي اين كش//ور در پي انقالب مخملي كش//ورهاي بلوك شرق در سال ،1989 مديريت جشنواره به گروهي تازه از هنرمندان سپرده و طي چند سال به جشنوارهاي سازمانيافته تبديل شد. نگاهويژهبهپناهجويانسوريه در حالي كه جشنوارههاي مهم جهاني در يكي دو سال گذشته سعي كردهاند در آثار انتخابي به ماجراي پناهجويان اهل س//وريه در اروپا توجه نشان دهند، جادوي سينما تا جايي پيش رفت كه جشنواره كارلوويواري عالوه بر فيلمها، از برخي پناهجويان سوري نيز ميزباني كرد.

پنجاه و دومين جشنواره فيلم كارلوويواري در قلب اروپا نيز ميزبان برخي آثار س//ينمايي و مستنداستكهدرمضمونبهماجرايپناهندگان س//وري مهاجرت كرده ب//ه اروپا با مقصد آلمان ميپردازند.

به نظر ميرسد در ميان جشنوارههاي اخير، كارلوويواري، برخالف مثال جش//نوارهاي مانند برلين، جزو فستيوالهايي است كه در اين زمينه نه از سر رفع تكليف بلكه واقعا موفق عمل كرده و آثار شاياني به نمايش گذاشته است.

يك//ي از فيلمهاي ش//اخص در اين زمينه، مس//تندي با نام »ماجراي خبري ديگر« است. اورب//ان واالس- كارگ//ردان جوان بريتانيايي- با هوشمندي و سرعت عمل موثر، همزمان با موج مهاجرت دستهجمعي دو سال پيش كه خبرساز شد، گروه فيلمسازياش را راهي كرده تا پس از گذرپناهجويانازسواحليونانويوگساليسابق، آنها را تا مقصد دنبال كند.

ديگ//ر فيلم موف//ق حاض//ر در جش//نواره كارلوويواري، يك فيلم سينمايي از كشور تركيه با نام داها )بيش//تر( است كه به نظر ميرسد با توجه به حضورش در بخش رقابتي از شانسهاي جدي تصاحب گوي بلورين پنجاهودومين دوره جشنواره باشد.

حضورسينمايايراندركارلوويواري امسال

جشنواره فيلم كارلوويواري در پنجاهودومين دوره برگزاري خود، برخالف سال گذشته كه تنها فيلم النتوري رضا درميشيان از ايران در آن حضور داشت، امسال هرچند شرايط به همان گونه است اما در زمينه اسمها، حضور به نسبت پررنگتري از سينماي ايران يا سينماگران ايراني دارد؛ هرچند اين بار هم عموما حضور در بخشهاي غيررقابتي است. تنها حضور يك سينماگر ايراني در بخش رقابتي هم به محصولي از س//ينماي گرجستان تعلق دارد.

در واقع عالوه بر فيلم مس//تند 76» دقيقه و 15 ثانيه با عباس كيارستمي« و »منو خونه ببر« در برنامه بزرگداش//ت عباس كيارستمي )با حضور سيفالهب صمديان( و فيلم »لرد« ساخته محمد رسولاف، فيلم »كوهستان« اثر امير نادري و مستند »پيش از پايان تابستان« س//اخته مريم گورمان در فيلم گرجس//تاني »خيبوال« نيز نقش اول را حس//ين محجوب، بازيگر ايراني ايفا كرده اس//ت. اين فيلم كه در جمع معدود فيلمهاي رقابتكننده براي جايزه گوي بلورين بهترين فيلم قرار دارد، شايد براي محجوب هم جايزه گوي بلورين بهترين بازيگر مرد را به ارمغان آورد.

جايزههاي جشنواره كارلوويواري مانند ساير جشنوارههاي معتبر جهاني بسيار محدود است. با اين حال پيشتر حميد فرخنژاد و ليال حاتمي، برگزيدگان جايزه بهتري//ن بازيگر مرد و زن در دورههايي از اين جشنواره شدهاند.

فيلم س//ينمايي خيبوال، محص//ول 2017 ساخته جورج اوواشويلي، روايت روزهاي پاياني عمر نخستين رييسجمهور منتخب گرجستان است كه در سال 1991 پس از مدت كوتاهي در نتيج//ه يك كودتاي نظامي با تعداد معدودي از وفاداران خود به كوهستانهاي سرد گرجستان گريخت اما حاضر نش//د با حمايت روس//يه هم كشور را ترك كند.

خيبوال ماجراي سرگرداني اين رييسجمهور و 13 همراهش است كه در جنگلها و خانههاي كوهس//تاني، با اس//تقبال گرم مردمش مواجه ميش//ود ام//ا بي//ش از چند س//اعت در هر جا نميتواند بماند و پيوسته در حال گريز است در حالي كه رفتهرفته از تعداد ياران همراهش هم كاسته ميشود.

نقش اين شخصيت را كه درواقع بازيگر اصلي اين فيلم كم شخصيت است، حسين محجوب ايفا كرده است.

قطعا يكي از دليلهاي انتخاب او به عنوان يك بازيگر غيرگرجي به ترفند كارگردان اثر برميگردد براي استفاده از يك چهره ناآشنا براي مخاطبان هموطنش كه ديدن او، نقشهاي قبلياش را در ذهنها متبادر نكند.

همچنيندليلديگرانتخابحسينمحجوب، توانايي و ويژگيهاي اين بازيگر ايراني با توجه به شخصيت داستان بوده است. درواقع با توجه به آنكه بيش//تر بازي در سكوت گذشته، عالوه بر تناس//ب چهره محجوب با ديگر بازيگران فيلم، ويژگي تاثير و عمق نگاه و كشيدگي يا افتادگي ص//ورت از خصيصههاي بازي او بوده كه از ديگر علتهاي انتخابش براي ايفاي اين نقش ش//ده است.

البت//ه در مجموع اين فيلم را اثر متوس//طي ميتوان دانس//ت كه با توجه به ويژگي لوكيشن و فضاهاي داستاني، اثر بسيار بهتري ميتوانست باشد. در نمونههاي مشابه از جمله آثار مربوط به جنگ جهاني دوم، آثار بسيار موفقتري ميتوان برشمرد.

شايد انتخاب اين فيلم براي بخش رقابتي نيز به رويكرد جش//نواره كارلوويواري در توجه به سينماي شرق اروپا بيربط نباشد.

خيبوال در جش//نواره فيلم كارلوويواري سه نمايششراباحضور21نفرازعواملخودتجربه كرد در حاليكه حسين محجوب بهعنوان بازيگر نقش اول فيلم به دليل مشكل ويزا غايب بود.

جشنواره كارلوويواري در كنار جشنواره كن از بااهميتترين جشنوارههاي اروپايي است. اهميت جشنواره كارلوويواري براي جمهوري چك از اين جهت است كه دهها سال پس از انقالب مخملي و برچيده شدن رژيم كمونيستي در اين كشور، حاال جمهوري چك لوكيشن فيلمهاي اروپايي نيز شده و برپايي هر ساله جشنواره مهمي مانند كارلوويواري در بهتر شناخته شدن لوكيشنهاي بكر اين كشور بيتاثير نبوده است.

در س//الهاي اخير جش//نواره كارلوويواري ميزب//ان فيلمهاي بي//ش از 40 كش//ور جهان اس//ت و تهيهكنندگان و فيلمسازان بينالمللي و هاليوودي هر س//اله به اين جش//نواره س//فر ميكنند. اس//توديو باراندو كه درس//ت بيرون از پ//راگ ق//رار دارد و روزگاري ح//زب نازي براي توليد فيلمهاي تبليغاتي از اين استوديو استفاده ميكرد در حال حاضر شلوغترين پايگاه صنعتي جهان شده است. بيشتر كمپانيهاي توليد فيلم چك در باراندو مستقر هستند و بزرگترين ساند استيج اروپا در اين استوديو است. واكالو مارهول، تهيهكنندهاهلچككهدرسال7991 مديريت استوديوهاي باراندو را برعهده داشت، درباره فضاي جشنواره كارلوويواري ميگويد فضاي جشنواره باز و دوستانه است درست برخالف جشنواره كن و برلين. مردم راحت درباره فيلمها گپ ميزنند ولي در كن شما نميتوانيد راحت با وكال و كارگزاران تماس برقرار كنيد.

اواخر ماه ژوئن و اوايل ماه ژوييه سال 2017 جشنواره كارلوويواري پنجاهودومين دوره خود را در م//اه برگزار ميكند و به م//دت 9 روز اين جشنواره برپاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.