حراج نامه »جين آستين« به قيمت 160 هزار دالر

Jahan e-Sanat - - News -

نامهاي از جين آس//تين، نويسنده كالسيك انگليس//ي كه درباره رماني ترس//ناك نوشته ش//ده، چوب حراج ميخورد.

به گزارش ايس//نا، گاردين نوشت: نامهاي كه جين آس//تين، نويس//نده رمانه//اي ماندگاري چ//ون »غرور و تعصب« و »اما« به برادرزادهاش نوشته و در آن عالقهاش به رمانهاي گوتيك رافاشكردهبودبهقيمتتخميني361 هزار دالر به فروش ميرسد.

آستين رماننويس//ي است كه در كتاب »كليس//اي نورتنگر« خود ژانر گوتيك را به سخره گرفته اما ظاهرا در خلوت با كمي عذاب وجدان به مطالعه آثاري اينچنيني ميپرداخته است.

نامهاي كه قرار است در يك حراجي انگليسي عرضه شود، در تاريخ 30-29 اكتبر 1812 نوش//ته ش//ده و براي آنا لفروي، برادرزاده محبوب آستين پست ش//ده است. در اين يادداشت به كتاب »بانو مكالرن، قرباني ويالني« (1806) به قلم راشل هانتر اشاره شده كه جين و آنا هر دو آن را خوانده بودند.

نويسنده »منسفيلدپارك« در اين نامه، بيرحمانه سبك ملودرام »هانتر«، كليشههاي داستان، اشكهاي بيوقفه قهرمان زن داس//تان، فضاي غمانگيز، تك//رار پيرنگ و ش//خصيتها و ديگر خطاهاي داستان را به سخره ميگيرد.

اين نامه كه به تازگي كشف شده، قرار است روز يازدهم ژوييه در حراجي كه ن//وادگان خانواده آس//تين ترتيب دادهاند، به فروش برسد. اين يادداشت براي محققان ارزش زيادي دارد چون نشاندهنده نظر جين آستين درباره نويسندهاي همعصر خودش در مراحل ابتدايي نويس//ندگياش بوده است. او يك س//ال پي//ش از آن رمان »عقل و احس//اس« را روان//ه بازار ك//رده بود و دستنوشته »غرور و تعصب« را به ناشر تحويل داده بود.

جين تاد كه مجموعه آثار آستين را براي انتشارات دانشگاه كمبريج ويرايش كرده در اينباره گفت: نگارش چنين نامهاي از آستين قابل پيشبيني بود. او به ش//دت از به سخره گرفتن ديگر زنان نويسنده و داستانهاي نامعقول احساس//ي و گوتيك آنها لذت ميبرد. آس//تين به خوبي توانمنديهاي ادبي خ//ودش را ميش//ناخت و با خواندن عاش//قانههاي بيپاي//ان و برونريزي نويسندگان همعصرش، ميدانست چه كارهايي را نبايد انجام دهد.

جين آس//تين، نويسنده انگليسي است كه روز ش//انزدهم دسامبر سال 1775 به دنيا آمد. آثار او ادبيات غرب را بسيارموردتاثيرقراردادهاست.شناخت آس//تين از زندگ//ي زن//ان و مهارتش در گوش//ه و كنايهه//ا، او را به يكي از مشهورترين رماننويسان عصر خودش تبديل كرد. او از سال 1811 تا ،1816 با نگارش چهار رمان »عقل و احساس«، »غرور و تعصب«، »منسفيلدپارك« و »اما« اعتبار يك نويسنده شناختهشده را به دست آورد.

جين آس//تين كه هيچگاه ازدواج نك//رد، دو رم//ان ديگر ب//ه نامهاي »كليس//اي نورثانگر« و »ترغيب« نيز نوش//ت كه هر دو در سال 1818 پ//س از مرگ//ش به چاپ رس//يدند. او كار ن//گارش اث//ري ديگر با عنوان »سنديش//ن« را ني//ز آغاز ك//رد اما عمرش به اتمام آن كفاف نداد.

كتابهايآستيندرزمانزندگياش ش//هرت مختصري نصيبش كرد اما با انتشار »خاطرات جين آستين«، كتاب خواهرزاده »جين« درباره او در س//ال ،1869 اين نويسنده بزرگ به مخاطبان بيشتريمعرفيشدوتادهه0491در جوامع دانشگاهي و ادبي به عنوان يكي از بزرگترين رماننويس//ان كشورش شناختهشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.