اظهارات بهمن كيارستمي درباره غيبت مقامات نظام پزشكي

Jahan e-Sanat - - News -

بهمن كيارستمي با معنادار دانستن غيبت مقامات نظامپزشكي در مراسم سالگرد درگذشت عباس كيارستمي گفت: اينكه ارائه گزارش از روند درمان يكقربانيآشكارخطايپزشكيپساز يك سال مستلزم توصيه وزير و مداخله رييسجمهورورييسقوهقضاييهباشد، نشان ميدهد تا چه اندازه راه دستيابي به حقوق بيماران ناهموار است.

در نخس//تين س//الگرد درگذشت عباس كيارستمي، مراسمي با حضور وزير بهداشت و جمعي از هنرمندان و فرزند زندهياد كيارستمي برگزار شد و روندبررسيپروندهپزشكياينفيلمساز مورد بحث قرار گرفت.در اينباره بهمن كيارس//تمي به ايسنا گفت: در جلسه برگزار ش//ده )در تاريخ 14 تيرماه در دانشگاه شهيد بهشتي(، غيبت مقامات نظام پزشكي و پزشكي قانوني معنادار بود و صراحتا نشان ميداد كه در بررسي اين پرونده همچنان عزم اين دو سازمان در دفاع از پزشكان خاطي جزم است اما همانطور كه در آن جلسه اعالم شد، ه//دف اصلي از پيگي//ري اين پرونده، صدور حكم عليه پزشك خاطي نبوده و آن چه حائز اهميت است، ارائه گزارش كامل و مستند از روند درمان است.

او ادام//ه داد: بنابراين از يك س//و، همين كه در پايان جلسه چهارشنبه وعده تهي//ه و ارائه گ//زارش با كمك رييسجمهور را از آقاي دكترهاشمي )وزير بهداشت( شنيديم، برايمان جاي خوشحالي داشت و قول مساعدت وزير در شرايط موجود دلگرمكننده است اما پيام اصلي اين وعده ناكارآمدي مراجع رسيدگي به پروندههاي پزشكي است.

بهمن كيارستمي خاطرنشان كرد: اينك//ه ارائه گزارش رون//د درمان يك قرباني آش//كار خطاي پزشكي پس از يكسال مستلزم توصيه وزير و مداخله رييسجمهورورييسقوهقضاييهباشد، نشان ميدهد تا چه اندازه راه دستيابي به حقوق بيماران ناهموار است. اميدوارم از چارهانديش//ي براي ف//رد به مرحله برنامهريزي براي افراد برسيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.