75 درصد مردم اصفهان نيازي به كنسرت ندارند

Jahan e-Sanat - - News -

ام//ام جمع//ه اصفهان ب//ا انتقاد از جش//نهايي ك//ه در اصفه//ان برگزار می ش//ود، گف//ت: آدمهاي//ي كه در جشنهاي ما شركت ميكنند آدمهاي متدين نيستند و درخصوص كنسرتها ني//ز به وزير ارش//اد گفت//م يك دليل بياوري//د كه برگزاری كنس//رت مفيد اس//ت. اميرالمومنين خطاب به مالك گفتند خواس//ته يك نفر را فداي يك جمع نكنيد.

وي ادامه داد: 75 درصد مردم اصفهان نيازي به كنسرت ندارند و ما نبايد همه را فداي چند درصد باقي مانده كنيم.

جاي كاشتن ايمان در نوجواني است، ما چطور كودكان را تربيت كنيم و بسياري ميگويند مردم بايد خوش باشند، همه خوشي خنديدن نيست اگر ميخواهيد مردم خوش باشند برايشان جهزيه بگيريد و ازدواجشان را آسان كنيد.

روحانيت همواره خوش//ي مردم را ميخواهد و هيچ كسي با خوشي مردم بد نيست اما راه را بايد درست برويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.