انتقال سرورهای تلگرام به ایران در تعلیق

از نقض حریم خصوصی تا ضرباالجلی که مسکوت ماند؛

Jahan e-Sanat - - News -

انتقال سرورهای تلگرام به ایران، در حالی که نگرانیهایی را از بابت نقض حریم خصوصی کاربران ایرانی ایج//اد میکند، این ب//ار هم مانند سال گذش//ته در فصل تابستان به بحثی داغ بدل ش//ده، تا جایی که از وزی//ر ارتباط//ات و معاونانش و دیگر ارگانه//ای مربوط را مجبور به واکنش در براب//ر این موضوع و تاکید بر حف//ظ امنیت کاربران در هر شرایطی کرده است.

زمان//ی که تلگ//رام ه//م مانند پیامرس//انهای دیگر پ//ا به عرصه وجود گذاش//ت، کمتر کسی گمان میک//رد که تا ای//ن اندازه محبوب ایرانیان ش//ود و البته شاید بخش زیادی از این محبوبیت، ناش//ی از عدم فیلترینگ این پیامرسان بود؛ سرنوش//تی ک//ه گریبانگیر رقیبان قبلی آن ش//ده بود.تانگو، ویچت، وایب//ر و واتسآپ پیامرس//انهایی هس//تند که هر ک//دام به تدریج از س//الهای پایان//ی ده//ه 80 برای کس//انی که بیش//تر ب//ا اینترنت و موبای//ل س//ر و کار داش//تند، باب ش//د و به م//رور این اس//تفاده در جامعه تس//ری یافت. م//ردم ایران هم با گس//ترش گوشیهایی که از اینترنتهای نسل سه و چهار بهره میبردند، حضور نس//بتا پررنگی را در ای//ن پیامرس//انها رقم زدند. با وجود این، هیچ کدام از پیامرسانها به ان//دازه تلگرام بی//ن مردم رواج نیافته بود.

فیلترین//گ، مانن//د برخ//ی از سایتهای پرکاربر مانند فیسبوک و توئیتر، سرنوشت مشابهی را برای برخی از این پیامرسانها رقم زد و ویچت و تانگو را نسبتا از گردونه رقاب//ت مردم ع//ادی جامعه خارج کرد. البته ت//ا قبل از ظهور تلگرام در اواخر س//ال 39، هنوز هم وایبر و واتسآپ کاربران خود را داشتند، اما زمانی که تلگرام وارد عرصه شد و البته تا امروز هم برابر فیلترینگ مقاومت کرده است، توانست سیل عظیمی از کاربران ایرانی را با خود همراه کند.

در ش//رایطی که شاید واتسآپ هنوز هم ب//رای کاربران غیرایرانی یک//ی از مهمتری//ن ابزاره//ای پیامرس//انی محسوب شود، سرعت و امنی//ت تلگرام ک//ه در ابتدا رمز موفقیتش محس//وب میش//د و به تدریج امکانات دیگری به آن افزوده شد، تقریبا کاربران ایرانی بسیاری را به سوی تلگرام سوق داد.

بنابرای//ن اگ//ر در ابت//دا فردی همچن//ان فض//ای وات//سآپ را ترجیح میداد، برای اینکه از قافله تلگرامیها عقب نماند، ناچار ش//د به تلگ//رام مهاجرت کن//د. همین موضوع سبب شده امروز بیشترین کارب//ران تلگرام ایرانیها باش//ند و تقریبا تمامی کسانی که به گوشی هوشمند دسترسی دارند هم از این پیامرسان استفاده کنند.

در هم//ان ماههای ابتدایی ورود تلگرام بود که مباحثی در خصوص انتقال س//رورهای این پیامرس//ان مط//رح ش//د و از دبیران پیش//ین ش//ورای عال//ی فضای مج//ازی تا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در خواس//تهای اینچنینی را داشتند ک//ه البته پ//اول دورف، مدیرعامل تلگ//رام- آن زم//ان، ب//ا واکنش به ای//ن اظهارات در توئیتر خود اعالم کرد ک//ه انتقال س//رورها به ایران اتف//اق نخواه//د افتاد.پ//س از این اظهارات غیررس//می بود که کمال هادیانف//ر، رییس پلیس فتای ناجا در آذرم//اه س//ال 94 اع//الم کرد س//رورهای تلگرام باید به ایران که بیش//ترین کارب//ران را دارد منتقل ش//ود و یک ضرباالجل یکماهه به ای//ن ش//رکت داد. تهدیدهایی ه//م از جانب کارگ//روه فیلترینگ مطرح بود که اگر تلگرام س//رورش را به ای//ران منتقل نکن//د، گرفتار سرنوشت شبکههای اجتماعی قبلی خواهد ش//د.پس از این اما و اگرها، در خرداد 59، شورای عالی فضای مجازی نی//ز مصوبهای ارائه داد که بر مبنای آن ش//رکتهای خارجی پیامرسان که در داخل ایران فعالیت دارند را برای ادامه فعالیتشان ملزم ک//رد ظرف یک س//ال، اطالعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخ//ل منتقل کنند. البته به نظر میرس//د در ح//ال حاضر این مصوب//ه از طرف ش//ورا غیرقطعی اعالم شده است.

انتق/ال س/رورها؛ از دولت اصرار و از تلگرام انکار

همچنین تابستان سال گذشته در ش//رایطی که اولین دیتاس//نتر ابری توسط یک شرکت خصوصی راهاندازی شده بود، مدیرعامل این ش//رکت با اش//اره به ال//زام انتقال سرور شبکههای اجتماعی خارجی به ایران گفت: پس از اینکه تلگرام ملزم ب//ه انتقال س//رور ب//ه ایران ش//د، هماکنون دول//ت ایران چند ارائهدهن//ده خدمات دیتاس//نتری خصوص//ی ایرانی را ب//رای انتقال سرور به ایران تعیین کرده است و این شرکتها ملزمند تا پایان سال سرور خود را در ایران مستقر کنند. پس از آن بود که باز هم تکذیبیهای از طرف مدیر تلگرام منتشر شد و او درباره این اظهارات، ابراز بیاطالعی کرد.انتقال س//رورهای شبکههای اجتماعی از جمله تلگرام به داخل کشور مزایایی مانند کاهش مصرف پهن//ای بان//د بینالمل//ل و هزینه اینترن//ت ب//رای کاربران ب//ا تبادل داده در بستر شبکه ملی اطالعات را دارد. ب//ا وج//ود ای//ن، هنوز هم مش//خص نیست زیرس//اختهای کشور برای این انتقال فراهم باشد و همچنین کارشناس//ان معتقدند انتقال س//رورهای تلگ//رام به یک کش//ور دیگر، میتواند امکان هک را ب//اال ببرد و ای//ن موضوع امنیت دادهه//ا را ک//ه یک//ی از مهمترین فاکتورهای کاربران برای حضور در تلگرام است، زیرسوال خواهد برد و به همین دلیل شاید تلگرام حاضر به پذیرش این خطر نشود.

در حالی که ای//ن روزها، دولت روس//یه هم تلگرام را تهدید کرده بود که در صورت عدم ارائه اطالعات درخواس//تی، دسترس//ی ب//ه این پیامرسان را در خاک خود مسدود خواه//د ک//رد، پ//اول دورف نهایتا مجبور به قبول همکاری با روسیه شد. البته او اعالم کرد این سامانه، صفحات مربوط به تروریس//تها و افراطگرایان و ترویجکننده فس//اد اخالقی، خش//ونت و اعمال خالف قان//ون را میبن//دد و توضی//ح داد حتی یک بایت از اطالعات شخصی کاربران در تلگرام را به هیج دولتی ارائ//ه نمیکن//د و کاربران مطمئن باشند که هیچگونه همکاری بابت قوانینی که مغایر با حریم خصوصی تلگ//رام ب//وده یا زندگی ش//خصی اف//راد را ب//ه خطر بین//دازد انجام نخواهد شد.

تلگ//رام با توجیه دسترس//ی به اطالعات تروریستی و ترویجکنندگان فساد اخالقی، حاضر شده اطالعاتی را در اختیار دولت روسیه قرار دهد. ش//واهد نش//ان میدهد که اکنون کانالها با مطالبی مغایر با فرهنگ اس//المی و ایران//ی و حتی معاند با نظام جمهوری اس//المی در تلگرام وج//ود دارد ک//ه نوع پلتف//رم این پیامرسان و قابلیت رمزگذاری آن، امکان فیلترینگ هوشمند را سلب ک//رده و این مطالب ب//دون اینکه نظارتی روی آنها وجود داشته باشد، در حال گسترش هستند.

پ//س از اینکه تلگ//رام از موضع خ//ود کمی کوتاه آم//ده و حداقل حاضر به همکاری با دولت روس//یه برای جلوگی//ری از اقدامات خالف قانون ش//د، محم//ود واعظی، وزیر ارتباطات و فن//اوری اطالعات نیز درب//اره بح//ث انتقال س//رورهای ش//بکههای اجتماع//ی ب//ه داخل کش//ور گفته است: ش//ورای عالی فضای مجازی مصوبهای برای انتقال سرورها نداشته است اما این موضوع با مصوبات دیگری درباره اولویت و نحوه ارائه تسهیالت به شبکههای بومی و خارجی پیگیری شده که بر این اساس شبکههای خارجی دارای س//رور در ایران و شبکههای بومی نسبت به شبکههای خارجی بدون سرور در ایران امتیاز میگیرند.وی توضیح داد: در ارتباط با شبکههای اجتماعی برنامهریزیهای کاملی در ش//ورای عالی فضای مجازی انجام دادیم و قرار شد به شبکههایی که صددرصد بومی هس//تند اگر تعداد اعضایش//ان از س//ه تا پنج میلیون بیش//تر ش//ود اجازه انواع و اقسام خدمات مالی و تبلیغاتی را بدهیم، اما شبکههای خارجی در این حوزه اگر میخواهند تسهیالتی را دریافت کنند، باید خودش//ان را با مصوبات دولت در این خصوص وفق دهند.

همچنین در رس//انهها، اخباری از قول محمدجواد آذری جهرمی، مدیرعام//ل ش//رکت ارتباط//ات زیرساخت نقل شد که در پاسخ به انتقال س//رورهای تلگرام به ایران، اظهار کرد: تنها بحث انتقال سرور یک س//رویس خاص مانند تلگرام مط//رح نیس//ت و نقط//ه تمرکز بر س//رویسهای فیلترشده در کشور اس//ت. قرار اس//ت زمین//ه انتقال س//رویسهای مهم به کشور ایجاد ش//ود و اگر قرار باش//د سرور یک س//رویس خاص به داخل کش//ور منتقل شود آن را با شفافیت تمام اعالم خواهیم کرد.

واعظ//ی همچنین با اش//اره به اظه//ارات رییسجمه//ور درب//اره حفظ حریم خصوصی افراد توضیح داد: نق//ض حری//م خصوصی باعث میشود تعامل با سرویسدهندگان خارجی به هم بریزد و در نهایت این تعاملها به نتیجه نرس//د. طبیعتا اگر ب//ه دنبال این موض//وع برویم هیچ س//رویسدهندهای حاضر به هم//کاری با ما نخواه//د بود. البته احترام به فرهنگ اس//المی ایرانی همواره مورد تاکید اس//ت.او نیز در نهایت هفتهای که گذشت با انتشار فیلم//ی از س//خنان رییسجمهور، ک//ه ب//ر امنیت زندگ//ی خصوصی مردم و اعتم//اد آنها به امانتداری وزارت ارتباط//ات تاکی//د میکند، در اینس//تاگرامش نوش//ت: رعایت حری//م خصوص//ی اف//راد جامعه و ت//الش برای جلوگیری از نقض آن همواره م//ورد تاکید رییسجمهور محبوب و این وزارت بوده و سیاست م//ا ب//ر ادامه این مس//یر با جدیت بیش//تر در س//الهای آتی اس//ت. الزمه رشد سرویسهای بومی و نیز تعامل سازنده با سرویسدهندههای بینالمللی احترام به حقوق کاربران اس//ت. تاکید ما بر رعایت الزامات فرهنگ//ی جامع//ه و حف//ظ حریم خصوصی به عنوان دو بال توس//عه سرویسهای مجازی است.

رییسجمهور در اظهارات خود به اعتماد مردم به وزارت ارتباطات اشاره میکند و میگوید: همانطور که در اس//الم و قانون اساس//ی آمده است، ما ح//ق نداریم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات امین مردم است و مردم به آنها اعتماد کردند. ما باید توجه کنیم از ابزار بهترین استفادهها را ببریم و چهطور مانع سوءاستفاده از آنها ش//ویم. مهمترین اصل ما در این جا امانت است و مردم باید به ما اعتماد داشته باشند. اگر هر کاری که انجام میدهیم، در نهایت موجب شود امنیت زندگی مردم پایین بیاید، ما به هدف خود نرسیدهایم.

اینکه زیرس//اختهای کش//ور تا چه اندازه آمادگی انتقال س//رورهای پیامرسانهای خارجی را دارند، اینکه این انتق//ال تا چه حد باعث افزایش نگرانی مردم از زیر سوال رفتن حریم خصوصیش//ان میشود و در نهایت اینک//ه آیا تلگرام حاض//ر به این کار میشود و یا مقامهای داخلی مجبور به فیلتر کلی این پیامرسان خواهند ش//د؟ همه و همه انتقال سرورهای تلگ//رام ب//ه داخل را ب//ه تصمیمات چندین مرجع وابسته میکند و تا آن زمان روند فعلی تلگرام و یکهتازیاش در بازار پیامرسانها، ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.