گوشی هوشمند با صفحه نمایش هولوگرافیک

Jahan e-Sanat - - News - خبر

مهر-یکشرکتتولیدکننده دوربینهای دیجیتال قصد دارد یک تلفن هوش//مند ماژولی با صفحه نمایش هولوگرافیک سه بعدی ب//رای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده بسازد.

شرکت Red که برای تولید دوربینهای دیجیتال با کیفیت باال مشهور است، به تازگی اعالم کرده محصول جدیدش یک تلفن هوشمند است.

این موبایل که »هیدروژن« نام گرفته یک تلفن هوشمند ماژولی همراه یک صفحه نمایش هولوگرافیک سه بعدی برای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده است.شرکت تولیدکننده اعالم کرده این تلفن همراه در دو نسخه تولید میش//ود که نسخه با قاب تیتانیومی 1595 دالر و نسخه با قاب آلومینیومی آن 1195 دالر قیمتگذاری شده است.

اینموبایلازاوایل8102 بهسراسرجهانارسالخواهدشدوهماکنون نیز در وبسایت این شرکت برای پیشسفارش عرضه شده است.

البته RED هنوز اعالم نکرده شیوه کارکرد دستگاه چیست و احتمال دارد طراحی آن نیز تغییر کند. تاکنون فقط مشخص شده دستگاه مجهز به سیستم عامل اندروید خواهد بود و دارای چند ویژگی اضافی است که فراتر از تصور معمول از یک تلفن هوشمند است.

این شرکت همچنین اعالم کرده پس از عرضه اولیه موبایل مذکور به دلیل محدودیتهای تولید صفحه نمایشگر نمیتواند تمام سفارشهای خرید را به موقع تحویل دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.