پروژکتور جیبی ایسوس

Jahan e-Sanat - - News -

دیجیات/و- کمپان//ی ایس//وس ب//ه تازگ//ی از پروژکت//ور جیبی جدی//دی رونمای//ی ک//رده که س//ازگار ب//ا USBاس//ت و آن را با نام ‪ZenBeam Go E1Z‬ معرفی میکند.

این پروژکتور جیبی میتواند تصاویر را در س//ایز مشابه تلویزیون تا حداکث//ر 120 این//چ نمایش GoE1Z.د//هد ZenBeam دارای یک درگاهUSB اس//ت و از قابلی//تplug-and-play برای دس//تگاههای اندرویدی و ویندوزی پشتیبانی میکند. ‪ZenBeam Go E1Z‬ یک باتری 6400mAh دارد که تا پنج ساعت میتواند به فعالیت بپردازد؛ این پروژکتور همچنین میتواند به عنوان یک پاوربانک نیز برای شارژ ابزارهای قابل حمل اس//تفاده شود.این پروژکتور همچنین دارای قابلیت روشن/ خاموش سریع است و نیازی به گرم کردن منبع روشنایی یا سرد کردن آن ندارد. ‪ZenBeam Go E1Z‬ از صددرصد گس//تره رنگی NTSC برخوردار بوده و از IntelliBright™یروانف DLP® نیز پشتیبانی میکند که به طور هوشمند روشنایی و کنتراست تصاویر را تا میزان 30 درصد افزایش میدهد و در عین حال 50 درصد از مصرف انرژی میکاهد.

ازدیگرقابلیتهایاینپروژکتورایناستکهمیتواندبهعنوانپاوربانک برای شارژ ابزارهای همراه استفاده شود و خود نیز توسط پاوربانکهای دیگر شارژ شود. در حال حاضر این ویدئو پروژکتور قابل حمل، با قیمت 250 دالر به فروش میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.