نقشه راه مسكن69

Jahan e-Sanat - - News -

مس/كن- سياس//تگذار مسكن جزييات برنامهريزي براي توليد بيش از 600 هزار واحد مسكوني را منتشر كرد. اين برنامه ك//ه مهمترين آن توليد بيش از 100 ه//زار واح//د مس//كن اجتماعي اس//ت به عنوان نقشه راه يك سال آينده وضعيت طرحه//اي حمايتي دولت براي رونق مسكن را مشخص كرده است. اين طرح شامل چند برنامه اصلي براي توليد مس//كن شهري و روس//تايي و همچنين بهروزرساني تسهيالت بانكي است.

گزارش معاونت مس//كن و ساختمان وزارت راهوشهرسازي از جزييات اقداماتي كه بر مبناي چشمانداز برنامه ششم توسعه تكليف شده حاكي است: برنامههاي توليد و تامين 686 هزار و 250 واحد مسكوني و همچنين برنامه عملياتي بانكمس//كن در س//ال 96 در 13 محور توس//عه داده شده است.

افزاي//ش س//قف و كاهش نرخ س//ود تس//هيالت بخ//ش مس//كن، ايج//اد و توس//عه ابزارها و نهادها، افزايش سرمايه بانكمسكن جهت افزايش قدرت وامدهي از مح//ل تبصره 35 قانون بودجه س//ال ،1395 توسعه سامانههاي اطالعاتي براي ايجاد افزايش شفافيت و رقابت در بخش مسكن و همچنين استفاده از آنها جهت كنترل س//وداگري با استفاده از ابزارهاي مالياتي، اتخاذ سياستهايي جهت كاهش وابستگي اداره ش//هرها به تراكمفروشي، ايجاد درآمد پايدار براي مديريتشهري كش//ور و افزايش نظارت بر شهرداريها جهت افزايش انضباط مالي و ساماندهي مش//اوران ام//الك جهت كاه//ش اثرات منفي اين صنف و افزايش كارآمدي آنها در بازار مسكن از جمله برنامههايي است كه جهت تقويت و توس//عه بخش مسكن در دستور كار قرار دارد.

همچنين وزارت راه و شهرسازي براي توليد و تامين مسكن در حوزههاي اجرايي و حمايتي در س//الجاري (96) مجموعه برنامههايي را تدوين كرده و در دست اجرا دارد كه شامل توليد و تامين مسكن 100 هزار واحد مسكوني در قالب برنامه مسكن اجتماعي و حمايتي، تامين زمين و توليد 75 هزار مسكن توسط سازمان ملي زمين و مس//كن، توليد 200 هزار واحد مسكن روس//تايي در مناط//ق روس//تايي، توليد 150 هزار واحد مس//كوني در بافتهاي ناكارآمد ش//هري، توليد 31 هزار و 250 واحد مس//كن در ش//هرهاي جديد و در نهايت تكميل 130 هزار واحد مسكن مهر كممس//اله كه در مجموع كل برنامههاي اجرايي و حمايتي وزارت راه و شهرسازي براي تامين و توليد مس//كن در سال 69، 686 هزار و 052واحد مس//كوني اس//ت. بر اين اس//اس كل برنامه توليد مس//كن در كش//ور بر اساس برنامه ششم توسعه، 900 هزار واحد مسكوني است كه تا سال 1400 به طول خواهد انجاميد. برنامههاي عملياتي بانك مسكن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.