امضاي قرارداد نهایي برقي كردن راهآهن تهران- مشهد تا دو هفته دیگر

Jahan e-Sanat - - News -

سعيد محمدزاده، معاون وزير راه و شهرسازي با اعالم اين خبر كه پيشنويسقراردادبرقيكردنراهآهن مشهدامضاشدهاست از حملونقل ريلي به معناي مديريت انرژي براي توسعه پايدار كشور نام برد و از ناديده گرفتن سهم بخش حملونقل ريلي و راهآهن در توسعه انتقاد كرد. س//عيد محمدزاده در جلسه شوراي هماهنگي مديران كل راهآهن سراسر كشور در سالن جلسات راهآهن جنوب در اهواز با اشاره به توجه و تاكيد بر حملونقل ريلي در برنامه ششم توسعه و اهميت آن در توسعه اقتصادي كشور اظهار كرد: در كشور ما بنا بر اين گذاشته شده است كه حملونقل ريلي به شكل اساسي توسعه پيدا كند كه پرچمدار و طاليهدار اين حركت، سياستهاي ابالغي رهبري در تدوين برنامههاي پنج ساله توسعه است.

معاون وزير راه و شهرس//ازي و مديرعامل شركت راهآهن جمهوري اسالميايراناعالمكرد:پيشنويسبرقيكردنراهآهن مشهد امضا ش//ده اس//ت و تا دو هفته آينده قرارداد آن نهايي ميشود. سعيد محمدزاده افزود: با توجه به اينكه ذائقه مردم در طول سالهاي گذشته به سمت استفاده از خودروي شخصي گرايش يافته است؛ راهآهن بايد اقدامات اساسي و بنيادين براي تغيير اين وضع انجام دهد.

ويتاكيدكرد:مديرانريليودستاندركاراناينصنعتبايدبهرهوري را اولويت برنامه و سياستهاي خود قرار دهند و اين موضوع نياز به يك اراده قوي دارد. رييس هياتمديره و مديرعامل شركت راهآهن جمهوري اس//المي ايران تصريح كرد: با توجه به افزايش جابهجايي بار در كشور نيازمند ارتقاي خدمات مسافري در بخش ريلي هستيم و بايد از شعار دادنبپرهيزيم.محمدزادهگفت:مامتوليريلكشورهستيمونميتوانيم در خودرو شخصي بنشينيم و از ريل و توسعه آن صحبت كنيم.

معاون وزير راه و شهرس//ازي خاطر نش//ان كرد: توجه به قطارهاي مس//افري، ارتقاي خدمات ايس//تگاهي، ناوگان و مساله نظم و انضباط قطارهاي مسافري در زمان اوج استفاده، اولويت مهم و اصلي است. وي با تاكيد بر اينكه برنامههاي عمراني نبايد حركت رو به رشد راهآهن را در بخش مسافر متوقف كند، بيان كرد: ارتقاي كيفيت قطارها بايد سرلوحه برنامه شركتهاي حملونقل مسافري قرار گيرد.

وي در ادامه س//خنان خود به موضوع حمل بار از كشورهاي هند و آسيايي اشاره كرد و گفت: اگر بتوانيم در كريدورهاي شمال و جنوب و حمل بارهايي كه از هند و كشورهاي آسياي جنوب شرقي و اروپا كه يكي از مسيرهاي عبوري آنان ايران است، راهآهن را وارد كنيم، ميتوانيم در بين كشورهاي منطقه حرفي براي گفتن و درآمد باال داشته باشيم.

محمدزاده اضافه كرد: در اين حوزه براي توس//عه پايدار بايد تالش مضاعف داشته باشيم. وي بيان كرد: در كنار افزايش هزينهها بايد درآمد ريلي را گسترش داد زيرا راهآهن يك بنگاه اقتصادي است و هر عملياتي كه منجر به كسب درآمد شود به نفع راهآهن خواهد بود.

مديرعامل شركت راهآهن با اشاره به هدف گذاري اين شركت براي دستيابي به حمل 62 ميليون تن بار در سال 69، گفت: چنانچه نتوانيم به اين مهم دست يابيم بهطور حتم بودجه مورد نظر راهآهن در سالهاي آينده محقق نخواهد شد. وي همچنين بر استفاده از امكانات استانها و اتصال راهآهن و شبكه ريلي به مناطق بار و مراكز توليد تاكيد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.