جذب 8 هزار مشترك جدید گاز در گيالن

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل راه و شهرسازي استان گيالن با معاون رييسجمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ديدار وگفتوگو كرد. علي خاوري، مديركل راهوشهرسازي با محمدباقر نوبخت، معاون رييسجمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور درخصوص مسايل مختلف راه و شهرسازي و راههاي برونرفت از برخي تنگناهاي مالي با وي گفتوگو كرد. مديركل راه و شهرسازي در اين ديدار به ارائه گزارشي از موضوعات و مشكالت حوزه راه استان گيالن پرداخت و افزود: در سالهاي اخير موفق ش//ديم در حوزه راه روستايي گامهاي بزرگي را برداريم و شاخص آسفالت راه روستايي را از 39/5 درصد سال 92 به 51/7 درصد تا پايان سال 95 برسانيم كه اين موضوع با همكاري پيمانكاران كه سرمايههاي استان هستند محقق گرديد، لذا اين امر باعث ايجاد مطالبات قابل توجهي براي پيمانكاران شد كه در اين جلسه، وي قول مساعد دادند تا نسبت به تامين منابع و حل اين موضوع توجه خاص داشته باشند.

خاوري در پايان به سه پروژه بازكياگوراب – سياهكل، فومن – سراوان و انزلي رضوانشهر كه تامين منابع مالي آنها از طريق ماده 56 قانون تامين ميشود و مجوز آن را در اواخر سال 94 از سازمان برنامه بودجه اخذ كرديم اشاره كرد و گفت: انشاءاهلل بتوانيم بهعنوان اولين دستگاه اجرايي حوزه وزارت راه و شهرس//ازي از پروژههاي ماده 56 قانون، براي توسعه استان بهرهمند گرديم. در اين ديدار آقاي نوبخت دستورات الزم را جهت تسريع در انجام فرآيند ماده 56 صادر كرد.

ظهيري مديرعامل شركت گاز اس//تان گي//الن از جذب هشت هزار مشترك جديد در سه ماه اول سالجاري خبر داد. مديرعامل شركت گاز استان با اعالم اين خبر افزود: با جذب اي//ن تعداد مش//ترك مجموع مش//تركين گاز در گيالن به بيش از 973 هزار مش//ترك رسيده است. ظهيري اظهار داش//ت: از اين تعداد مش//ترك جديد، بالغ بر 70 درصد مش//ترك در روس//تاها و در قالب اجراي پروژههاي بند »ق« از نعمت گاز بهرهمند شدهاند.

وي ادامه داد اين آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته و علت آن نزديك ش//دن به پايان گازرس//اني در اس//تان و برخورداري همه مشتركين روس//تاهاي باالي 20 خانوار واجد گازرساني استان از گاز طبيعي است. مديرعامل شركت گاز استان گيالن افزود: هماكنون 99/96 درصد جمعيت ش//هري و 95 درصد جمعيت روستايي استان از گاز طبيعي بهرهمند هس//تند. ظهيري در پايان بيان نمود: براساس برنامهريزيهاي بهعمل آمده تا پايان س//الجاري تعداد مشتركين گاز در گيالن به يك ميليون مشترك خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.