ورودافرادغيرمتخصصبهحوزهانبوهسازي

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- رييس اتحاديه مش//اوران امالك گفت: در كشور ما روند توليد و انبوهسازيمسكنبهسبكوسياقياستكهمتاسفانه،افراديغيرمتخصص درحوزهانبوهسازيورودكردهاند.حسامعقباييگفت:باتوجهبهشرايطفعلي كشورمان، استفاده از مجموعه روشهاي مختلف نظير ترميم بافت فرسوده، توليد مسكن استيجاري و اعطاي تسهيالت ضروري است. وي اصوليترين راه براي توليد و تقويت مس//كن و نيز ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا را در تقويت توليدكننده دانست و گفت: بايد تسهيالت بهطور مستقيم در اختيار توليدكنندگانوانبوهسازانقرارگيردچراكهدرتمامدنيارويهبههمينشكل بوده و هست. عقبايي افزود: در كشور ما روند توليد و انبوهسازي به سبك و سياقي است كه متاسفانه افرادي غيرمتخصص در حوزه انبوهسازي ورود كردهاند، لذا طرحهاي تقويتي و پشتيباني و حمايتي دولت، كفاف رفع نياز جامعهدراينزمينهرانخواهدداد.رييساتحاديهمشاورانامالككشوراذعان كرد: روشهايي نظير استفاده از تسهيالت بانكي، تحريك تقاضا و باال بردن قدرت خريد مردم بهعنوان روشهاي ثانويه در بازارهاي مسكن مطرح است، اماباتوجهبهشرايطفعليكشورمان،استفادهازمجموعهروشهايمختلفي نظير ارائه تسهيالت و زمين، ترميم بافت فرسوده، تقويت قشر انبوهسازان و توليدكنندگان،توليدمسكناستيجاريواعطايتسهيالتديربازدهباسودكم كه مستلزم برنامهريزي كالن در حوزه سياستهاي پولي و بانكي و اصالح آن سياستهااست،ضرورتدارد،لذاصرفتقويتتوليدكنندگانمسكنموجب رونق آن نخواهد شد. عقبايي به كارگيري اين مجموعه از روشها را به منظور ايجاد توازن نسبي در حوزه مسكن، به عنوان گام اول و تمركز روي روشهاي اصوليرادرجهتتقويتتوليدكنندگانوانبوهسازان،گامدوممعرفيكرد.وي در پايان به موضوع صنعتي نبودن ساخت و ساز در كشور اشاره و خاطرنشان كرد: تغيير ساخت و ساز در كشورمان يكي ديگر از روشهايي است كه بايد به مجموعه روشهاي گفته شده اضافه شود چرا كه ساخت و ساز )بهويژه در پروژه ملي مسكن مهر( هنوز به روش سنتي اجرا ميشود و صنعتيسازي در ايران ورود پيدا نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.