پيشرفت81 درصديراهآهنچابهار-زاهدان

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- وزير راه و شهرسازي از پيشرفت 18 درصدي راهآهن چابهارزاهدان خبر داد و گفت: 1000 كيلومتر راه روس//تايي در استان سيستان و بلوچستان در دست اجراست. عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در حاشيه جلسه اقتصاد مقاومتي سيستان و بلوچستان اظهار كرد: خوشبختانه تمامي حوزههاي حمل ونقلي در اس//تان رش//د خوبي داشته و سرمايهگذاريهاي چشمگيريدرتماميبخشهاانجامشدهاست.ويبااشارهبهافزايشظرفيت بندرچابهاراز5/2 به5/8 ميليونتناظهاركرد:تالشداريمراهآهناستانرا از چابهار به سمت زاهدان، زابل و بيرجند ادامه دهيم كه خوشبختانه تاكنون 81درصدپيشرفتفيزيكيداشتهاست.ويبااشارهبهساخت006 كيلومترراه روستاييدراستانسيستانوبلوچستان،تصريحكرد:ساخت0001 كيلومتر راه روستايي ديگر در دست اجراست كه با توجه به گستردگي اين منطقه و پراكندگي روستاها نياز ساخت راههاي روستايي در استان به شدت احساس ميشود. وي ادامه داد: در بخش حملونقل هوايي نيز شاهد توسعه فرودگاه زاهدان، بازسازي فرودگاه ايرانشهر و همچنين صدور مجوز ساخت فرودگاه چابهار در اين مدت بوديم كه تالش داريم هرچه سريعتر اقدامات الزم جهت اقدامات پيمانكار براي پروژه مذكور را انجام دهيم. وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم تاكيد كرد: بايد سعي كنيم پروژههاي اقتصاد مقاومتي را از سويي با افغانستان، پاكستان، شبه قاره هند و همچنين از سويي ديگر با اقيانوس هند و دريايعمانبهصورتفرامنطقهايپيشببريم.آخونديبااشارهبهتهيهبرنامه پنجساله در حوزههاي حملونقلي ريلي، جادهاي، هوايي و دريايي سيستان و بلوچستان گفت: طبق برنامهريزي انجام شده تالش ميشود ضمن تهيه اين طرح دستور كار آن در جلسه بعدي اقتصاد مقاومتي استان كه در شهريورماه برگزارميشودبهتصويببرسد.ويبيانكرد:هموارهتالشميكنيمبخشياز عقبماندگيتاريخياستانسيستانوبلوچستانرادرچارچوبمباحثاقتصاد مقاومتي حل كرده و از اين طريق از ظرفيتهاي باالي منطقه و بخشهاي مختلفبهرهمندشويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.