گازرسانيبه64 روستادراستانمركزيهدفگذاريشد

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل ش//ركت گاز استان مركزي گفت: يكي از برنامههاي س//ال 96 شركت گاز استان جذب 17 هزار و 500 مشترك جديد اس//ت، همچنين 46 روستاي داراي قابليت گازرساني در استان مركزي داريم كه براي سال 96 هدفگذاري شدهاند.

جواد مهندس در جلس//ه ستاد اقتصاد مقاومتي استان كه در استانداري مركزي برگزار شد با اشاره به برنامههاي شركت گاز استان اظهار داشت: در سال 96 طبق هدفگذاري انجام شده گازرساني به 21 روستا در ساوه، يك روستا در شاند، 6 روستا در زرنديه، 17 روستا در تفرش و سه روستا در خمين را در برنامه خود داريم و جذب 17 هزار و 500 مشترك جديد هم از جمله برنامههاي سال 96 شركت گاز استان است.

وي افزود: در استان مركزي 330 روستاي خالي از سكنه داريم، 64 روستا به سبب مشكالت عديدهاي كه ماتع از انتقال خط گاز به آنها است قابل گازرساني نبوده و درحال حاضر 46 روستا در استان قابليت گازرساني دارند كه براي سال 96 هدفگذاري شدهاند. مديرعامل شركت گاز استان مركزي تصريح كرد: از اين تعداد 33 روستا در دست اقدام بوده و براي ش//ش روستا طراحي الزم انجام شده است، تاكنون 936 روستا گازرساني شده و عالوه بر آن كار گازرساني شهر جديد اميركبير هم انجام شده است و پوشش گاز در روستاها 97 درصد و در شهرهاي استان 100 درصد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.