مدیریت بر منابع آب موجب كاهش بحرانهاست

Jahan e-Sanat - - News -

در راس//تاي ت//داوم برنامهه//اي صرفهجويي در مصرف آب، نشست ائمه جماعات استان در تصفيهخانه بزرگ آب گيالن با هدف آشنايي با روند تصفيه آب برگزار شد. محسن حس//يني، ريي//س هياتمدي//ره و مديرعامل آبفاي گيالن با اش//اره به اينكه هفته صرفهجويي در مصرف آب يك رخداد مهم براي ش//ركتهاي آب و فاضالب است، افزود: مقوله آب در فرهنگ مردم و احكام اسالمي ارزش وااليي دارد چنانكه در قرآن بدان اشاره شده: »هر چيز زندهاي را از آب قرار داديم«مديرعامل آبفاي گيالن با توجه به اهميت آب در زندگي فردي و اجتماعي تصريح كرد: ايران جزو معدود كشورهايي است كه88 درصد آب تجديدپذير را مصرف ميكند و با توجه به بحران جنگ آب در آينده، از راهبردهاي شوراي فرهنگي آشنايي روحانيون با مشكالت روند تصفيه آب و استفاده از اين ظرفيت براي نهادينه نمودن فرهنگ صرفهجويي در مصرف آب در بين اقشار مختلف جامعه است. حسيني آب موجود در كره زمين را 97/5 درصد عنوان كرد و گفت: به دليل وجود اين آب در دريا و اقيانوسها،جزباروشهايسختقابلتبديلبهآبشيريننيستوتنها3 درصد آنقابليتشربخواهدداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.