بورس، فقط شاخص كل نيست!

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

بازار سرمايه در انتظار سياستهاي جديد اقتصادي دولت دوازدهم و نحوه اجراي بندهاي اقتصاد مقاومتي با محور توليد و اشتغال است. مصطفي صفاري در گفتوگو با س//نا ضمن بيان مطلب فوق وضعيت فعلي بازار س//رمايه را تش//ريح كرد و گفت: در حال حاضر فعاالن بازار سرمايه در انتظار استقرار مجدد دولت و برنامههاي اقتصادي جديد هستند و تا زمان تعيين سياس//تهاي جديد ب//ازار با روندي آرام ب//ه كار خود ادامه خواهد داد. مديرعامل شركت سبدگردان سرمايه ايرانيان عوامل مهم و تاثير گذار بر اقتصاد و بازار سرمايه را برشمرد و گف//ت: همانگونه ك//ه رهبر معظم انقالب بارها تاكيد كردهاند يكي از مهمترين مسايل اقتصادي كشور موضوع اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي با محور توليد و اشتغال است. وي با اش//اره به اظهارات وزير اقتصاد مبني بر اينكه اولويت اول اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي كاهش نرخ بهره است، ادامه داد: يكي از عوامل توسعه اقتصادي كشور و به پيرو آن رشد بازار سرمايه كاهش نرخ بهره بانكي است. نرخ بهره بانكي تاثير مستقيمي در بازدهي بازار سرمايه دارد. كاهش نرخ بهره تنها موضوع بازار سرمايه نيست، توسعه اقتصادي كشور به اجراي دقيق و كامل طرح كاهش نرخ بهره وابسته است و ضرورت دارد دولت براي افزايش رشد اقتصادي بين نرخ تورم و نرخ بهره بانكي تناسب منطقي ايجاد كند. تحققاهداف اين اس//تاد دانش//گاه افزود: البته دولت همه ت//الش خود را براي تحقق اين رويداد مه//م اقتصادي انج//ام داده اما متاس//فانه مش//كالت نظام بانكي كش//ور كاهش نرخ بهره را به تاخير انداخته اس//ت. وي با بيان اينكه اجراي دستورالعمل كاهش نرخ بهره و اصالح برخي از فعاليتهاي مغاير با قانون راه پيشبرد اقتصاد مقاومتي، رشد اقتصادي و افزايش بازدهي بازار سرمايه است، گفت: م//ا باالترين نرخ واقعي به//ره بانكي دنيا را داريم و طبيعي اس//ت ه//ر جا كه نرخ بهره باال باشد سرمايهگذاري كاهش پيدا ميكند. سهام، مسكن و همه بخشهاي اقتصادي از رشد قابل انتظار فاصله ميگيرند و باال بودن ن//رخ بهره ركود اقتصادي را بازتوليد خواهد كرد. مدير عامل شركت سبدگردان سرمايه ايرانيان با اشاره به اينكه باال بودن نرخ بهره رقابت غيرمنطقي بين بازار پول و س//رمايه ايجاد كرده است، گفت: با كاهش نرخ بهره رش//د باثبات بازار س//رمايه محقق ميشود. صفاري افزود: نرخ بهره بانكي فعلي، نقدينگي بازار س//رمايه را كاهش ميدهد و نتيجه آن كاهش حجم معامالت در بازار سرمايه است. ن//رخ بهره باال هزينههاي تامين مالي را نيز افزايش و سود شركتها را كاهش ميدهد. داليلتوقفنمادها مديرعامل ش//ركت س//بدگردان سرمايه ايرانيان يكي ديگر از عوامل اثرگذار بازار سرمايه را توقف نمادها دانست و گفت: براساس قانون در برخي موارد ش//اهد زم//ان طوالني توقف و بازگش//ايي نمادها هس//تيم و اين موضوع مش//كالتي براي س//رمايهگذاران ايجاد كرده است و واكنش سرمايهگذاران را به همراه دارد و اصالح فرآيند آن نيازمند اهتمام بيش از پيش سازمان بورس و اوراق بهادار است. وي با تاكيد بر اينكه مشكالت بازار سرمايه بنيادي نيست و با اصالح برخي قوانين و همچنين كاهش نرخ بهره برطرف خواهد شد، ادامه داد: توجه بيش از حد به شاخص نيز يكي از مشكالت جدي بازار سرمايه است. در حالي كه در بسياري از بورسه//اي مهم دنيا حجم معامالت كليد و متغير اصلي محسوب ميشود اما همواره در بازار سرمايه ما شاخص به عنوان متغير اصلي شناخته شده اس//ت. در بورسهاي مهم دنيا تمركز بازار بر افزايش حجم معامالت، تسهيل فرآيند دادوستد و توان نقدشوندگي است و بايد به اين سمت حركت كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.