انتشار گزارش مالي 12 ماهه ليزينگ ايران

Jahan e-Sanat - - News -

جذب صحيح س/رمايهگذاران داخلي و خارجي

مصطفي صفاري در پايان با تاكيد بر اينكه جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي در بازار سرمايه تنها با افزايش جذابيت اين بازار عملي خواهد ش//د، گفت: در حال حاضر با توجه به نرخ بهره بانكي غيرمنطق//ي رقابت بازار پول و سرمايه يك طرفه ش//ده و جذابيت بورس را كاهش داده اس//ت. اين عامل از طرف ديگر هزينهتامينماليبلندمدتبنگاههاياقتصادي را افزايش و سود شركتها را نيز كاهش داده و مانع توسعه اقتصادي است.

ليزينگ ايران صورتهاي مالي 12 ماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 را حسابرسيشده منتشر كرد. شركت ليزينگ ايران در سال مالي 95 مبلغ 220 ريال سود به ازاي هر سهم خود كنار گذاشت. بر اساس اين گزارش، »وايران« در سال مالي گذشته و با سرمايه معادل يكهزار ميليارد ريال معادل 610 ميليارد و 519 ميليون ريال درآمد حاصل از عمليات ليزينگ داشت. از درآمد اين شركت هزينه تامين منابع مالي عمليات ليزينگ كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 334 ميليارد و 972 ميليون ريال رسيد. از سود ناخالص دوره نيز هزينههاي عمومي، اداري و تشكيالتي كسر شد و سود عملياتي دوره برابر 184 ميليارد و 92 ميليون ريال به دست آمد. به سود عملياتي دوره نيز درآمدهاي متفرقه افزوده و با كس//ر ماليات از آن سود خالص دوره معادل 219 ميليارد و 677 ميليون ريال بهدس//ت آمد و بر اين اساس مبلغ 220 ريال سود به ازاي هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 213 ميليارد و 639 ميليون ريال ميليون ريال س//ود انباش//ته پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.