اختصاص 287 ريال سود براي »وصندوق«

Jahan e-Sanat - - News -

سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي كشوري صورتهاي مالي نيمه نخست س//ال مال//ي 95 را حسابرسينش//ده منتش//ر كرد. به گزارش كدال، شركت س//رمايهگذاري صندوق بازنشستگي كشوريدردورهششماههنخستسال مالي59 مبلغهفتهزارو547 ميليارد و151ميليونريالسودخالصكسب كردوبرايناس//اس782 ريالسودبه ازاي هر سهم محقق كرد. براساس اين گ//زارش، »وصندوق« در ش//ش ماهه ابتداي سال با سرمايه 27 هزار ميليارد ريالمعادلهفتهزارو438 ميلياردو 037ميليونريالدرآمدعملياتيداشت. ازدرآمدعملياتياينشركتهزينههاي فروش، اداري و عمومي كسر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ هفت هزار 744و ميليارد و 831ميليون ريال رس//يد. از س//ود عملياتي شركت نيز هزينههاي مالي كسر و درآمدهاي غيرعملياتي به آن اضافه ش//د و سود خالص دوره برابر هفتهزارو547 ميلياردو151 ميليون ريال به دست آمد و بر اين اساس مبلغ 287 ريال س//ود به ازاي هر سهم كنار گذاشت. به سود خالص دوره نيز سود انباش//ته ابتداي س//ال اضافه شد و در نهايتمبلغهشتهزارو449 ميلياردو 466ميليونريالسودانباشتهپاياندوره در حسابهاي اين شركت منظور شد. اين شركت داليل تغييرات واقعي دوره منتهيبه03 اسفندماه59 رابهصورت حسابرسينشدهنسبتبهاطالعيهقبلي به شرح ذيل اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.