اعالم صورتهاي مالي »قزوين«

Jahan e-Sanat - - News -

كارخانجات قند قزوين در دوره 12 ماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 مبلغ 63 ميليارد و 486 ميليون ريال سود انباشته در حسابهاي خود منظور كرد. ش//ركت كارخانجات قند قزوين صورتهاي مالي 12 ماهه منتهي به 30 اسفندماه 95 را حسابرسي نشده و با سرمايه 165 ميليارد و 98 ميليون ريال منتشر كرد. بر اساس اين گزارش، »قزوين« در دوره يكس//اله گذش//ته معادل يكهزار و 295 ميليارد و 278 ميليون ريال درآمد عملياتي داشت. از درآمدهاي عملياتي اين شركت بهاي تمامشده درآمدهاي عملياتي كس//ر و سود ناخالص دوره به مبلغ 184 ميليارد و 768 ميليون ريال رس//يد. از س//ود ناخالص دوره نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي كسر و درآمدهاي عملياتي به آن اضافه و سود عملياتي به مبلغ 161 ميليارد و 67 ميليون ريال محاسبه شد. از سود عملياتي دوره نيز هزينههاي مالي و ماليات كسر و پس از اضافه شدن درآمدهاي غيرعملياتي به آن سود خالص دوره به مبلغ 128 ميليارد و 841 ميليون ريال به دست آمد و بر اين اساس مبلغ 390 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشته شد. از سود خالص دوره نيز زيان انباشته ابتداي سال كسر شد و در نهايت مبلغ 63 ميليارد و 486 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.