تكميل زنجيره ارزش صنعت مس در بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News - شرکتها

صنايع پاييندس//تي مس بايد به صورتهمهجانبهبتوانندازظرفيتهاي ب//ورس كاال در تولي//د محص//والت پاييندس//تي و تكميل زنجيره ارزش در اي//ن صنعت اس//تفاده كنند زيرا با ورود عرضهكنن//دگان مس به بورس كاال ه//م نياز مصرفكنندگان داخلي اين محصول به موقع تامين ميش//ود و هم روند پرداخت وجه محصوالت به توليدكنندگان در چارچوبي مشخص صورت ميگيرد. بهرام شكوري، رييس انجمن مس ايران در گفتوگو با بورس كاال ضم//ن بيان مطلب ب//اال از روند معامالت م//س در بورس كاالي ايران ابراز رضايت كرد و گفت: مس كااليي است كه قيمت آن براساس قيمتهاي جهاني تعيين ميشود و عرضه آن در بورس كاال نشاندهنده ميزان تقاضاي داخلي براي اين محصول است؛ اين در حالي است كه توليدكننده نيز از قبل اع//الم ميكند كه تا چه ميزان امكان عرض//ه مس در ب//ورس كاال را دارد و اين عوامل زمينه برنامهريزي توليد و تنظيم بازار مس را مهيا كرده اس//ت. رييس كميس//يون مع//ادن و صنايع معدن//ي اتاق ايران اف//زود: با توجه به روند مطلوب معامالت مس در بورس كاالي ايران، صنايع پاييندستي مس باي//د به صورت همهجانب//ه بتوانند از ظرفيته//اي ب//ورس كاال در تولي//د محصوالتپاييندستيوتكميلزنجيره ارزش در اين صنعت استفاده كنند زيرا با ورود عرضهكنندگان مس به بورس كاال ه//م نياز مصرفكنندگان داخلي اين محصول به موقع تامين ميش//ود و هم روند پرداخت وجه محصوالت به توليدكنندگان در چارچوبي مشخص ص//ورت ميگيرد. رييس انجمن مس اي//ران تصريح كرد: ب//ه تازگي معادن كوچك و متوسط زيادي از مس كشف شده است كه زنجيره ارزش را تكميل ميكند و علت راهاندازي انجمن مس ايران هم همين است زيرا تعداد معادن كوچك و متوسط در كنار معادن بزرگ و شناسايي پتانسيل اين محصول در حال افزايش اس//ت و بخشخصوصي ه//م به اين بخ//ش ورود پي//دا كرده است. شكوري ادامه داد: اين در حالي است كه شركت ملي مس ايران سهم قاب//ل توجهي در تامي//ن نياز صنايع پاييندستيداردومسووالناينشركت عالقهمند هس//تند در تكميل زنجيره ارزش نياز آنه//ا را برآورد كرده و مازاد آن را هم ص//ادر كنند كه بورس كاال مجراي خوبي براي تامين نياز داخلي مساست.ويتصريحكرد:ايندرحالي است كه برخي از فعاالن صنعت هنوز با مزايا و پتانسيلهاي اين بورس آشنايي كافي ندارند كه برگزاري س//مينارها و همايشها براي شناساندن قابليتهاي بورس كاال بسيار موثر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.