توجه ویژه به بخش خصوصی

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

مهر- اگرچه گمرک ایران طی سنوات گذشته همواره به صورت مرتب آمار تجارت خارجی کشور اعم از صادرات و واردات و کشورهای هدف را ماه به ماه اعالم میکرد اما اکنون از فروردینماه سال 96 به بعد تاکنون هیچ آماری اعالم نشده و مراجعه کاربران به سایت رسمی گمرک ایران نشانگر ایناستکهآمارتجارتخارجیکشوردرسال69 تنهادریکماههمنتهی به فروردینماه نمایش داده میشود.

منابعآگاهازکاهش21 تا31 درصدیصادراتغیرنفتیکشوردرسه ماهه منتهی به خردادماه خبر میدهند و این نگرانی میان فعاالن اقتصادی وجودداردکهصادراتغیرنفتیروبهکاهشگذاشتهباشد.ایندرحالیاست که سال قبل هم فعاالن اقتصادی هشدار داده بودند در صورت عدم حمایت از صادرات و رفع موانع آن، کاهش صادرات اجتنابناپذیر است.

با اینکه دولتمردان در محافل گوناگون به اهمیت بخشخصوصی در رون//ق اقتصاد کش//ور تاکید دارند اما هن//وز آنطور که باید و ش//اید، دولت به توانایی بخشخصوصی باور پیدا نکرده و بخش زیادی از اقتصاد را در سیطره خود دارد. بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی ایران از نحوه واگذاریها اظهار نارضایتی کرد و گفت: سهم بخشخصوصی باید در اقتصاد افزایش یابد.

غالمحسینشافعیدرخصوصمهمترین مطالبه فعاالن اقتصادی از دولت یازدهم، گف//ت: بخشخصوص//ی در ابتدای دولت یازدهم نیز مانند امس//ال، خواس//تههای خود را اعالم کرد؛ حتی در زمان تبلیغات انتخاباتی برای دولت یازدهم هم، رییس وقت اتاق ایران به همراه فعاالن اقتصادی، تعدادی از کاندیداه//ا را به اتاق بازرگانی دعوت کرده و خواستهها و مشکالتشان را مط//رح کردند؛ در این می//ان، یکی از مطالبات اصل//ی بخشخصوصی از دولت یازده//م، ش//ورای گفتوگ//وی دولت با بخشخصوص//ی بود که پی//ش از این در دولت برگزار نمیشد اما از سال 92 شروع ش//د و ش//اید نتوان گفت نتایج ایدهآلی داش//ته اس//ت اما به هرحال نتایج مثبت بوده است.

ریی//س ات//اق بازرگانی ای//ران افزود: کمیته ماده 76 نیز در دولت قبل برگزار نمیش//د که برگ//زاری آن، از مطالبات بخشخصوص//ی از دول//ت یازدهم بود و بع//د از آغاز به کار دول//ت هم، برگزاری این کمیته نیز در دستور کار قرار گرفت و جلسات آن به خوبی اجرا شد.

ش//افعی اف//زود: البته در کن//ار تمام اقدامات//ی ک//ه در راس//تای مطالب//ات بخشخصوص//ی از دولت یازدهم صورت گرفت، در قسمتهایی هم توفیق چندانی حاصل نش//د ک//ه یکی از آنه//ا، کاهش چسبندگی دولت به اقتصاد و درخواست واگ//ذاری تصدیگری به بخشخصوصی ب//ود. به ای//ن معنا ک//ه مطالب//ه ما این ب//ود که دول//ت، تنها به سیاس//تگذاری و نظ//ارت بپ//ردازد و تصدیگ//ری را به بخشخصوص//ی واگ//ذار کن//د. وی در خصوص بس//ترهای الزم برای واگذاری امور به فعاالن اقتصادی بخشخصوصی گف//ت: نمیتوان گف//ت بخشخصوصی توانای//ی الزم را نداش//ته؛ اما ش//اید این اعتق//اد و اعتماد ب//ه بخشخصوصی به وجود نیامده ب//ود و به همین دلیل هم، ما در آخرین جلس//ه ش//ورای گفتوگو این موضوع را مطرح و مصوب کردیم که تمام شوراهای گفتوگوی سراسر کشور، در م//ورد واگذاری تصدی ب//ر نهادهای مردم//ی ب//ه بخشخصوص//ی، اطالعات الزم را احصا و برای بررس//ی در شورای گفتوگوی بعدی دولت با بخشخصوصی مطرح کنند.

در صورت//ی که قابل تصمیمگیری در این ش//ورا باش//د، تصمیمات الزم اتخاذ ش//ود و در غیر این صورت، مطابق قانون از طری//ق همین ش//ورا ب//ه هیات دولت ارجاع شده تا درباره آن بررسیهای الزم صورت گیرد.

ریی//س ات//اق بازرگانی ای//ران اظهار داش//ت: ما بس//یار امیدواریم که کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد که مقداری به تعویق افتاده است، در دولت دوازدهم جبران شود.

شافعی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در دول//ت یازدهم توفیق چندانی در مورد آن حاصل نشد، خصوصیسازیهایی اس//ت که وزیر اقتصاد هم درباره آن ابراز نارضایتی کردند. س//هم بخشخصوصی در اقتص//اد باید افزای//ش پیدا کند. طی چند س//ال گذشته ما در خصوصیسازی به دالیل مختلف موفقیتی نداشتیم و ما باید بیش//تر با دولت تعامل داشته باشیم که اثرات آن را در اقتصاد کشور ببینیم.

به گفته وی، یکی از مسایلی که مورد مطالبه بخشخصوصی است اجرای کامل سیاستهای اصل «44» است.

این مقام مسوول در اتاق بازرگانی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در راس//تای اج//رای این سیاس//تها توانمندس//ازی بخشخصوصی است؛ اگر این موضوع به درس//تی اجرا شود، بخشخصوصی برای حضور در تمامی مسایل اقتصادی مقاوم بوده و توان الزم را خواهد داشت.

شافعی با اشاره به زیرساختهای الزم برای موفقی//ت اقتصاد و بخشخصوصی گفت: تثبیت نرخ ارز، یکسانسازی نرخ ارز، بهبود فضای کسب وکار در کشور و به تبع آن جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور برنامههایی است که باید همزمان در اقتص//اد کش//ور اجرا گردد ت//ا تمام اقدامات اقتصادی دولت و بخشخصوصی موثر واقع ش//ود. اگر فضای کس//بوکار ما اصالح نش//ود، قطعا هی//چ یک از این اقدامات به نتیجه نخواهد رسید.

وی درخصوص واگذاری ش//رکتهای خودروسازی و خصوصی شدن کامل آنها گفت: ما به دولتی بودن این دو خودروساز اش//کاالت بس//یاری وارد میدانی//م. این شرکتها باید به بخشخصوصی و مردم واگذار ش//ود. همین که این دو ش//رکت هن//وز دولتی هس//تند، نش//ان میدهد ک//ه بخشخصوصی و م//ردم نمیتوانند در خصوص سیاس//تهای قیمتگذاری محصوالت آنها تصمیمگیری کنند. پس دولت باید س//ازوکار الزم برای واگذاری واقعی این دو شرکت را فراهم آورد. 2 راه اصلی مبارزه با واردات قاچاق رییس اتاق بازرگانی همچنین در ادامه به معضل قاچاق کاال در کش//ور اش//اره ک//رد و با بیان اینکه ب//رای جلوگیری از واردات کاالی قاچ//اق، واردات آن را باید غیراقتصادی کرد، گفت: افزایش ریسک و هزین//ه، راههای جلوگی//ری از واردات کاالی قاچاق است.

ش//افعی در پاسخ به س//والی مبنی بر اینکه آیا بازخ//ورد مثبت کاهش قاچاق کاال با توجه به آمار رس//می منتشرشده مبنی بر کاهش 50 درصدی حجم واردات قاچاق کاال طی چهار س//ال گذشته قابل لمس اس//ت، گفت: بله ای//ن کاهش در بخشخصوصی حس میشود و اقدامات خوبی هم در راس//تای مبارزه با واردات قاچاق انجام شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کاهش حجم واردات قاچاق از 25 میلیارد ب//ه حدود 12/6 میلی//ارد دالر گفت: اما همین رقم هم در مقابل واردات رس//می بس//یار عدد بزرگی اس//ت و لطمه بسیار فراوانی به تولیدکنندگان داخلی میزند.

وی با بیان اینکه نوع مبارزه با قاچاق به شیوه فعلی شاید نتواند مشکل قاچاق را حل کند، بیان کرد: هیچ وقت کنترلهای پلیس//ی نتوانسته مشکل را به طور کامل حل کند.

ش//افعی با تاکید بر اینکه برای مبارزه موثر در مقابل پدیده قاچاق باید روشهای خودکنترل//ی ایجاد کرد، گف//ت: زمانی مبارزه با قاچاق میتواند تاثیرگذار باشد که این پدیده غیراقتصادی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.