عدم اجرای خرید شیر خام دامداران به نرخ مصوب

Jahan e-Sanat - - News - بازار

مهر-قیمتمرغباجهشدوبارهبهکیلویی8 هزارتومانرسید.اگرچه ممکناستطبقروالهمیشگی،دربرخیمناطقشهر،اینکاالباقیمتهای باالتر به فروش برسد. در همین خصوص رییس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به 8000 تومان در بازار خبر داد و گفت: قیمت جوجه یکروزه0052 توماناست.

مهدییوسفخانیدربارهدالیلاینگرانی،افزود:گرمایهوایکیازدالیل این امر است، چرا که دمای هوا، امسال افزایش زیادی یافته و باعث ایجاد تلفاتچشمگیریدرمرغداریهاشدهاست؛ضمناینکهدرفصلگرما،میزان جوجهریزینیزکاهشمییابد.

وی اضاف//ه کرد: همچنین قیم//ت هر کیلوگرم مرغ آم//اده طبخ در عمدهفروشی درب کش//تارگاه 7150 تومان، تحویل جلوی در واحدهای صنفی0037 تومانودرمراکزخردهفروشی0008 توماناست.همچنین قیمت هر کیلوگرم ران مرغ با کمر 7000 تومان، قیمت هر کیلوگرم ران مرغ بیکمر0008 تومان، سینه با 13000فتک تومان، سینه بدون کتف 14000 تومانوفیلهمرغ00071 توماناست.

ایسنا- آنطور که رییس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار اعالم کرده است، در حال حاضر صادرات میوه و ترهبار به کشورهای حاشیه خلیجفارس چندان قابل توجه نیست و آن مقداری که صادر میشود، شامل محصوالت فرنگیاست.

حسین مهاجران با بیان اینکه امروز ترکیه قیمت پایینی دارد و اجازه نمیدهد آنطور که باید محصوالتمان را عرضه کنیم، اظهار کرد: صادرات محصوالت میوه و ترهبار ما به کشورهای عربی خیلی اندک است. آن مقداری کهصادرمیشود،بیشتربهدوبیمیرود.همچنینبخشدیگریهمبهسایر کشورهای حاشیه خلیجفارس از جمله قطر صادر میشود.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار تصریح کرد: باید برنامهریزیای جامعنسبتبهصادراتداشتهباشیمچونآنچهدرایرانبهعنوانمحصوالت میوه و ترهبار تولید میشود، نسبت به کشورهای دیگر از بهترین کیفیت برخوردار است. بنابراین باید کشورهای دیگر با محصوالت ما آشنا و متوجه شوند محصول ما متفاوت است. اما این کار نیازمند این است که کارگروهی تشکیلشودباکمکهاییکهازطریقپرداختیارانهصورتمیگیرد،قیمتها پایین آید و امکان رقابت ایجاد شود یا اینکه دولت باید ورود و مشخص کند چه اقالمی باید صادر شود و ضرر و زیانش را هم خودش تقبل کند. باالخره باید قدم اولی برداشته شود.

در حالی سه س//ال از »عدم اجرای خرید شیر خام دام//داران به نرخ مصوب« از س//وی صنای//ع لبنی در س//ایه س//کوت س//ازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میگذرد که صنایع درخواست افزایش قیمت دوباره محصوالت مصرفی مردم را به دولت ارائه کردهاند.

براساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانهها، قیمت شیر خام باید از ابتدای تیرماه سال 93 بر اساس بار میکروبی و میزان چربی به قیمت 1320 تومان تا 1440 تومان از س//وی صنایع لبنی خریداری میش//د اما در س//ایه بیتوجهی برخی س//ازمانها، این کار اجرایی نشده و حقوق دامداران پایمال شده است.

در حالی که در س//ه س//ال اخیر شیر خام دامداران باید به قیمت یادش//ده خریداری میش//د و در صورت س//ر باز زدن صنایع، سازمان حمایت باید برخوردهای حاکمیتی و نظارتی خود را اعمال میکرد اما این مهم رعایت و انجام نشد و قیمت هر کیلوگرم شیر خام بنا به گفته رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی، هزار و 200 تا هزار و 250 تومان توسط صنایع بزرگ عضو انجمن خریداری میشود. این در حالی است که قیمت خرید شیر خام در کارخانههای کوچک و صنایع محلی ممکن است متفاوت باشد و این محصول به قیمت پایینتری از روستاییان نیز خریداری شود.

در این میان بر اس//اس اظه//ارات دامداران، قیمت شیر در برخی شهرستانها و مناطق روستایی به نرخی کمتر از هزار تومان نیز جمعآوری میشود که این امر نشان از ایجاد تبعیضی عمیق از رعایت حقوق دامداران و صنایع لبنی است. تاکیدبرایجادشرایطعادالنه در ای//ن می//ان صنای//ع لبنی در حالی درخواس//ت بررس//ی مجدد قیمت لبنیات ب//رای افزایش قیمت را )بر اس//اس مس//تندات خود درباره افزایش هزینههای تولید( به سازمان حمایت ارائه دادهاند که در سالهای اخیر بهصورت قانونی و غیرقانونی بر قیمت محصوالت خ//ود افزوده و هر از گاهی طعم جریمههای س//نگین دستگاههای نظارتی را چشیدهاند اما این امر تاثیری در افزایش نرخ شیر و دسترنج دامداران نداشته است.

در همین راس//تا حس//ن رکنی، مع//اون وزیر جهاد کش//اورزی طی انتقاداتی کمسابقه از همکاران دولتی خود در س//ازمان حمایت به دلیل ایجاد تبعیض میان دامداران و صنایع لبنی، به تسنیم گفت: نرخ شیر خام دامداران در سه سال گذشته هیچگونه افزایش قیمتی نداش//ته است در حالی که از دستگاههای نظارتی توقع میرود شرایط عادالنهای میان تولیدکنندگان شیر خام و صنایع لبنی ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان متولی قیمتگذاری محصوالت لبنی است و وزارت جهاد کشاورزی نقشی در افزایش قیمت ای//ن محصوالت ندارد، افزود: اگر قرار اس//ت در قیمت نهایی محصوالت لبنی افزایش صورت گیرد حتما سهم تولیدکنندگان شیر خام نیز دیده شود.

رکن//ی همچنی//ن به ای//ن نکته اش//اره میکند که تولیدکنن//دگان ش//یر خ//ام در بح//ث افزایش قیمت محصوالت لبنی مغموم ش//دهاند که الزم است در این زمینه تجدیدنظر شود.

گفتنی اس//ت صنایع لبنی اخیرا درخواست افزایش قیمت محصوالت پرمصرف خود که شامل قیمتگذاری از سوی دولت میشود را به سازمان حمایت ارائه کردهاند. این در حالی است که صنایع لبنی باوجود افزایش پیاپی قیمت محصوالت خود در سالهای اخیر اما در سه سال گذش//ته س//همی برای افزایش نرخ شیر خام دامداران قائل نشدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.