تا پایان سال سفره قاچاقچیان برچیده شود

Jahan e-Sanat - - News -

با اینکه س//تاد مبارزه با قاچ//اق کاال و ارز اعالم کرده با یقهسفیدهای قاچاقچی شوخی ندارد و بر این عقیده است که قاچاق طی سالهای اخیر بسیار کاهش یافته است اما به نظر میرسدکههنوزبساطبرخیباندهایقاچاقجمعنشدهاست. در همین خصوص رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت موظف اس//ت تا پایان سال جاری مسایل و موضوعات مربوط به قاچاق کاال و ارز را ساماندهی کند تا در پایان سال 96 سفره قاچاقچیان برچیده شود.محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه بر اساس برآوردها ساالنه حدود 20 میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشور میشود، گفت: بخشی از این حجم از مبادی رسمی انجام میشود و بخش دیگر نیز در بخشهایی از مناطق آزاد کشور شکل میگیرد که به علت نبود نظارت جامعدرسرزمیناصلیشکلنگرفتهاست.نمایندهمردمکرمان و راور در مجلس با بیان اینکه در منطقه آزاد باید حتما بین س//رزمین اصلی و منطقه آزاد امکان نظارت و کنترل وجود داشته باشد، افزود: هیچ منطقه آزادی در دنیا وجود ندارد که یک مانع طبیعی مثل رودخانه و کوه یا مانع ساختهشدهای مثل دیوار آن را محصور نکرده باشد. مناطقآزاددرخدمتتوسعهقرارگیرد پورابراهیمی ادامه داد: در راس//تای توس//عه فعالیتهای اقتصادی کش//ور الزم اس//ت مناطق آزاد توسعه و گسترش داده شود و ماهیتا موضوع مناطق آزاد باید در خدمت توسعه کشور قرار گیرد اما وقتی شرایط اجرای آن به نحوی باشد که امکان نظارت و کنترل همانند تمام مناطق آزاد در دنیا وجود ندارد به جای اینکه کمک به توسعه اقتصاد شود محل ورود قاچاق به کشور میشود .

وی با اشاره به انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد یادآور ش//د: با اقداماتی که در کمیسیون اقتصادی و تلفیق برنامه ششم انجام شده است، در قانون برنامه ششم مناطق آزاد به دلیل مشکالتی از جمله بحث مالیاتی، گمرکی و سرمایهگذاری خارجی به حوزه وزارت اقتصاد ملحق شد.

رییسکمیسیوناقتصادیمجلسبابیاناینکهالیحهدولت درباره قاچاق کاال ظرف چند ماه آینده در کمیسیون بررسی و به صحن علنی ارسال میشود، تصریح کرد: آییننامههای مربوط به قوانین قبلی نیز با تاخیر بعد از سه سال توسط ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آماده ش//ده است بنابراین دولت و دستگاههای زیرمجموعه آن موظف هستند تا پایان سالجاری مسایل و موضوعات مربوط به قاچاق کاال و ارز را ساماندهی کنند تا در پایان سال 96 سفره موسسات مالی و اعتباری و قاچاقچیان برچیده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.