2-بازدیدازاجناس:متقاضیانشرکتدرحراجميتوانندپسازهماهنگيباخدماتاداريواجتماعيمدیریتمنابعانسانيواقعدرتهران،خیابانشیخبهائيشمالي،نبشدانشورغربي،

Jahan e-Sanat - - News - -1 اجناس موضوع 5-محلدریافتاسنادحراج:ادارهکلخدماتاداریواجتماعیشرکتملیصنایعپتروشیمیبهنشانی:تهران-میدانونک-خیابانمالصدرا-خیابانشیخبهائیشمالی-نرسیدهبه 6-مدارکالزمجهتدریافتاسنادحراج:

قلماموالمنقولخودشامللوازماداريوخانگيراباوضعیتموجودوبامشخصاتذیلبه متقاضیانحقیقيیاحقوقيبادرنظرگرفتنباالترینقیمتپیشنهاديمطابقباشرایطذیلوازطریقبرگزاريحراجبهفروشبرساند. حراج:571 قلملوازماداريوخانگي)متقاضیانميتوانندبامراجعهبهسایت ازنوعاجناسمذکوراطالع حاصلنمایند(واقعدرعسلویه ساختمان شماره441، شرکت ملي صنایع پتروشیمي، طبقه چهارم (02184993460:نفلت) از سه روز قبل از برگزاري حراج نسبت به بازدید از اجناس مورد حراج اقدام نمایند. 3-تاریخبرگزاريحراج:راسساعت01 صبحروزچهارشنبهبهتاریخ4/5/6931 درعسلویه)محلاجناسموردحراج( 4-مهلتمراجعهودریافتاسنادحراج:ازتاریخانتشارتاآگهينوبتاولحداکثردهروزپسازتاریخانتشارآگهينوبتدومازساعت8 الي61 ایاماداريبهجزپنجشنبههاوایام تعطیل برايدریافتاسنادميتوانیدبهسایت . نیزمراجعهفرمایید. میدانشیخبهائی-پالک441-طبقهچهارمغربی-شمارهتماس 021-84993808 -ارائهاصلمدارکشناسایيمتقاضي)اشخاصحقیقي(درخواستکتبيدریافتاسنادحراجومعرفينامهوکارتشناسایيمعتبر)اشخاصحقوقي( 679/143/000:جارحهیاپغلبم-7 ریال 8-مبلغتضمینشرکتدرحراج:تضمینشرکتدرحراج5% مبلغپایهحراجميباشد. شمارهمجوز:1161.6931

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.