كشور در خطر خاموشي

ثبت ركورد هشداردهنده 55 هزار مگاواتي مصرف برق در اوج گرمای اخیر؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه انرژی- ميزان مصرف برق در روزهاي جاريبهبيشاز55 هزارمگاواتدرساعاتپيك رسيده كه اين موضوع نشان از گذر ميزان مصرف برق از سقف توليد عملي برق كشور دارد.

با وجود اقدامات گسترده دولت مانند افزايش سرمايهگذاري در حوزههاي مختلف اين صنعت و احداث نيروگاهها در اقصي نقاط كشور و افزايش ظرفي//ت آنها و برقرس//اني ب//ه مناطق محروم همچنان شاهد افزايش پيك بار مصرفي و احتماال وقوع خاموشيهاي پراكنده هستيم.

در همي//ن حال تاسيس//ات و خطوط توزيع فرسوده كه بخشي از شبكه توزيع برق شهرهاي كشور را تش//كيل ميدهد، در اين روزها كه بار مص//رف باالي برق بر ش//بكه توزيع گاه فراتر از ظرفيت اين خطوط اس//ت، بروز اشكاالت فني را در اين تاسيسات افزايش داده كه اين موضوع قطعيهاي پراكنده برق را به دنبال داشته است.

بر اس//اس اين گزارش مصرف برق در ساعت 15/20 چهاردهم تيرماه، از مرز 55 هزار و 364 مگاوات گذشت و ركورد بيسابقهاي در مصرف برق كشور ثبت شد.

طبق گزارشهاي مردمي در سه روز اخير در نقاطي از ش//هرهاي تهران، اصفهان، زرينشهر، ش//يراز، جهرم، اهواز، بوشهر، بابل، آمل، تبريز و ك//رج قطعيهاي پراكنده برق رخ داده كه دليل اصلي بروز آن فشار مصرف باال بر برخي تجهيزات و خطوط توزيع برق در ساعات پيك اين شهرها عنوان شده استالبته ارزان بودن سرانه قيمت برق و پرداخت مابهالتفاوت آن توسط دولت هم در اين امر بيتاثير نيست.در اين راستا معاون توانير كشور با بيان اينكه در حال حاضر متوسط بهاي قبض مشتركين برق در كشور از ابتداي سال تاكنون 240 هزار ريال بوده، گفت: اين ارزان بودن قيمت برق در آينده محدوديتهاي مالي شديدي را براي وزارت نيرو ايجاد خواهد كرد.

بر همين اس//اس مديرعامل توانير گفت: در حالي كه پيشبيني ما رشد پنج درصد در مصرف برق امسال بود، مصرف رشد هفت درصدي نسبت به پارسال را تجربه كرد. از اينرو چنانچه مديريت مصرف برق از سوي مردم صورت نگيرد، احتمال بروز خاموش//يهايي در مقي//اس قابل توجه در كالنش//هرهاي كش//ور وجود دارد. آرش كردي گفت: اين ميزان مصرف، ما را در شرايط بحراني و خطرناكي قرار داده است بهگونهاي كه ميزان مصرف و ميزان توليد س//ر به سر شده و امكان اعمال خاموشي به دليل محدوديتهاي شبكه انتقال و توليد باال گرفته است.

او از مشتركين خواست مديريت مصرف را در دستور كار خود قرار دهند و در ساعات اوج مصرف روز يعني 12 تا 16 و اوج مصرف شب يعني 19 تا 23 از وسايل برقي غيرضروري استفاده نكنند. همچنين براي استفاده از وسايل سرمايشي مانند كولرهايگازيواسپيلتها،دماي32 تا52 درجه را انتخاب و در اس//تفاده از كولرهاي آبي، از دور كند آن استفاده كنند.

بهگفتهاينمقاممسوول،مشتركينهمچنين وسايل روشنايي غيرضروري را از مدار خارج و تا جايي كه ميتوانند از نور طبيعي استفاده كنند اين در حالي است كه در هفتههاي آينده نيز شاهد ادامه گرما خواهيم بود بنابراين از مشتركين تقاضا داريم تا يك ماه آينده، مديريت مصرف را بهطور جدي در دستور كار خود قرار دهند.

اين در حالي اس//ت كه بن//ا بر اظهارات يك كارشناس هواشناسي روند افزايشي دماي هوا تا روز سهشنبه هفته جاري ادامه خواهد داشت.

به گفته گودرزي هفته جاري بهطور ميانگين در تمام مناطق كشور روند افزايش سه تا چهار درجه دماي هوا پيشبيني ميشود.

او خاطرنش//ان كرد: با توجه به نقش//ههاي دريافتي، جز مناطق شمالي، براي بقيه مناطق كش//ور روند افزايش//ي س//ه تا چه//ار درجهاي پيشبيني ميشود كه اين افزايش دما در مناطق جنوبي شديدتر خواهد بود.

گ//ودرزي تصريح كرد: رون//د كاهش دما در مناطق شمالي كشور چندان محسوس نخواهد بود.

اين كارشناس سازمان هواشناسي با اشاره به افزايش دماي اغلب مناطق كشور از مردم خواست آب و برق را منطقي و درست مصرف كنند.

وي در عي//ن حال تصريح كرد: روند افزايش دما تا روز سهشنبه ادامه خواهد داشت و سپس بهطور ميانگين به همان ميزاني كه دما در طول هفته افزايش يافته است، روند كاهشي به خود خواهد گرفت.

برپايه اين گزارش، بررسيها نشانگر آن است كه به ازاي هر يك درجه افزايش دماي هوا، بين 500 تا 700 مگاوات به ميزان مصرف برق افزوده ميشود.بنابراينباتوجهبهپيشبينيهايسازمان هواشناسي، صنعت برق در هفته جاري نيازمند ياري بيشتر هموطنان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.