درهاي بزرگترين بندر نفتي اروپا روي پتروشيمي ايران باز شد

Jahan e-Sanat - - News - خبر

در جريان ديدار مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با مديرعامل صندوق سرمايهگذاري فلندرس بلژيك با امضاي توافقنامهاي در جهت حضور سرمايهگذاران اروپايي در صنعت پتروشيمي ايران موافقت شد.

مرضيه شاهدايي، معاون وزير نفت تفاهمنامه همكاري سرمايهگذاري مستقيم شركتها، بانكها و بيمههاي اروپايي در صنعت پتروشيمي با مديرعامل صندوق سرمايهگذاري »فلندرس« بلژيك را امضا كرده است.

صندوق سرمايهگذاري »فلندرس« در حاشيه گفتوگو با مديران NPC پيشنهادكرد:براساسقوانينبانكيبلژيكدرلوكزامبورگ)مركزمبادالتبانكي اروپا(،صندوقسرمايهگذاريخصوصيجهتسرمايهگذاريوحضورمستقيم در صنعت پتروشيمي ايران تاسيس شود. بر همين اساس مرضيه شاهدايي معاون وزير نفت در امور پتروشيمي نيز ضمن تاكيد بر ايجاد زيرساختهاي الزم جهت حضور و مشاركت سرمايهگذاران خارجي در صنعت پتروشيمي از مديريت سرمايهگذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي خواست متن اوليه توافقنامه)ADN( رازداري فيمابين اين شركت و صندوق سرمايهگذاري دولتيبلژيكدراسرعوقتجهتامضاآمادهشود.همچنيندرحاشيهسفربه بروكسل،مديرعاملشركتمليصنايعپتروشيميوفرانكگيكنس،رييس پايانهآنتورپبلژيكبراياستفادهازظرفيتاينبندربرايصادراتمحصوالت پتروشيميايرانبهنقاطمختلفجهانبهتوافقرسيدند.پايانهآنتورپيكياز بزرگترين بنادر جهان و دومين بندر بزرگ اروپا بوده كه بزرگترين مجموعه يكپارچهپتروشيمياروپارادرخودجايدادهاست.نخستينهمايشصنايع ميان و پاييندستي پتروشيمي ايران با محوريت سرمايهگذاري و توسعه روز پنجشنبه با حضور جمعي از مديران، كارشناسان، سرمايهگذاران و صاحبان فناوري ايراني و كشورهاي اروپايي در محل اتاق بازرگاني اتريش در وين آغاز به كار كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.