حریم خصوصی؟ نداریم...

Jahan e-Sanat - - News -

محمدرضا قدیرزاده، روانپزش//ک و مدیرکل حوزه ریاس//ت سازمان پزشکیقانونی نیز با بیان اینکه شیوههای خودکشی موفق با شیوههای خودکشیهای ناموفق متفاوت است، گفت: آن دسته از پروندههای مربوط به خودکشی که اورژانس اجتماعی در آنها مداخله میکند، عمدتا مربوط به افرادی میش//ود که هنوز امید به زندگی دارند یا حتی بیشتر تظاهر به خودکش//ی میکنند. این در حالی است که پروندههایی در ارتباط با خودکش//ی به پزشکیقانونی ارجاع داده میشوند. برای مثال 52 درصد خودکشیهای سال 95 کشور به روش حلقآویز بودهاند. امکان مداخله برای آنها وجود ندارد و فرد تصمیم قطعی خود را گرفته بوده است.

وی درباره آمار خودکشیها نیز تصریح کرد: متاسفانه پررنگ کردن بحث خودکشی در رسانهها اثرات سوئی دارد و باعث اشاعه آن میشود. سال گذشته در اردیبهشتماه چندین خبر خودکشی منتشر شد و در همین ماه شاهد افزایش آمار خودکشی بودیم. به عنوان مثال در یکی از جنگلهای یاسوج دو نفر خودکشی و پس از انتشار این خبر دو نفر در شمال از این شیوه برای خودکشی تقلید کردند. آمار خودکشی در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان بسیار پایینتر است. به نظرم باید نسبت به انتش//ار اخبار خودکشی در رسانهها حساسیتهای الزم اعمال شود. آمارها نشان میدهد که 25/2 درصد از افرادی که دست به خودکشی زدهاند، بین 30 تا 39 سال، 21/9 درصد بین 18 تا 24 سال و 15/9 درصد نیز بین 25 تا 29 سن داشتهاند. همچنین 7/5 درصد این افرادسنشانکمتراز81 سالبود.درسالگذشته25 درصدخودکشیها به شیوه حلقآویز، 17 درصد از طریق مسمومیت با سم و هفت درصد نیز به شیوه مسمومیت دارویی بوده است.

امیرحس/ین میراس/ماعیلیمقام//ات نی//روی انتظام//ی در طول هفته گذش//ته دو ب//ار اعالم کردند که خودروها حریم خصوصی نیس//تند و ماموران بدون دستور قضات میتوانند خودروه//ا را بازرس//ی کنن//د اما حاال نایبرییس کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید طبق مصوبه سال 49، هتلها و حیاطهای آپارتمانها نیز جزو حریم خصوصی شهروندان نیستند...

بنده گمان میکنم نمایندگان فهیم مجلس تا به حال بس//یار منفعل عمل کردهاند و نقاط بسیار زیاد دیگری هم وجود دارد که باید عمومی اعالم شوند و در دس//ترس مقامات ق//رار گیرند. پیشنهادات فوق به این شرح است:

اول- تم//ام اتاقخوابه//ای منازل شهروندان عادی در سراسر ایران باید به دستگاهی مجهز شود که قبل از ورود به آن، شناسنامههایشان را نشانش دهند تا اگر خدای ناکرده نسبتی بین افراد وجود نداشته باشد، با بیل به سر آنها بکوبد و از خانه پرتشان کند بیرون.

دوم-طوطیهایسخنگوودستآموز در همه جنگلها و باغات ایران مستقر ش//وند که اگر دختر و پسری به فاصله یک متری از هم رس//یدند، طوطیها بروند آمارشان را بدهند و اشد مجازات برای متخلفان اعمال شود.

س//وم- در تمام چاله سرویسهای مکانیکیها سقفی متحرک تعبیه شود ک//ه اگر زمانی مکانیکهای عزیز گول شیطان را خوردند و در آن نقطه مخوف دست به حرکتی غیرقانونی زدند، سقف چاله بس//ته شود و آن دونفر تا رسیدن نیروهای ویژه حبس شوند.

چهارم- در معده تمامی شهروندان یک بمب مغناطیسی کار گذاشته شود که اگر نوشیدنی غیرمجازی به داخل آن رفت، آن بمب منفجر شود و جامعه از لوث افراد بیتربیت پاک شود.

پنجم-ازآنجاییکهیکیازمسوولین ش//هر اصفهان گفت//ه 75 درصد مردم عالق//های به کنس//رت ندارند، پابندی الکترونیکی مجهز به دوربین روی آن 52درص//د باقی مانده نصب ش//ود تا مسوولین امر از کنسرت رفتنهایشان آگاه ش//ود و زودت//ر آن کنس//رت را کنسل کند.خالصه اینکه از نمایندگان مجل//س انتظار تصمیمات دلواپس//انه بیشتری میرود و الزم نیست آنقدر از حق//وق بانوان و کودکان کار و کولبرها حمایتکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.