»پریدن از ارتفاع« به قصد خودکشی دارای بیشترین فراوانی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا - رییس اورژانس اجتماعی کشور گفت: در سال 95 اورژانس اجتماعیموفقبهجلوگیریاز5225 موردخودکشیازسهطریقفعالیت خط ،123 خدمات سیار و مراکز مداخله در بحران شد.

حسین اسدبیگی ضمن اشاره به اینکه ممکن است در فضای مجازی شایعاتی در خصوص رتبه ایران در خودکشی در مقایسه با سایر کشورهای جهان مطرح شود افزود: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی)OHW( در س//ال 2012 رتبه ایران در میان تمام کشورهای جهان در خصوص آمار خودکشیهای کامل منجر به فوت 108 است. به این ترتیب ایران رتبه باالیی در این حوزه ندارد. اورژانس اجتماعی در س//ال 95 در پنج هزارو522 موردخودکشیمداخلهکردهاست.پزشکیقانونیمعتبرترین مرجع در خصوص آمارهای خودکشی در کشور است این در حالی است که اورژانس اجتماعی فقط در برخی از موارد خودکش//ی وارد عملیات میش//ود. در میان پروندههای خودکشی که اورژانس اجتماعی در آنها مداخله میکند، »پریدن از ارتفاع« به قصد خودکش//ی دارای بیشترین فراوانی است و بیشترین مورد اعزام خودروهای سیار اورژانس اجتماعی در ارتباط با خودکشی به این موضوع ارتباط دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اس//اس آمارهای پزشکیقانونی در سال ‪52 59،‬ درصد خودکشیها به شیوه حلقآویز بوده تصریح کرد: اورژانس اجتماعی در این مورد از خودکشی مداخله خاصی ندارد مگر آنکه برای خانوادههای آنان خدمات مددکاری و مشاوره ارائه کنیم. در سال 94 بر اساس آمار پزشکیقانونی 4020 مورد خودکشی منجر به فوت در کشور رخ داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.